Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Działalność statutowa

Breadcrumb Breadcrumb

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Tematy zadań badawczych ze środków przyznanych na działalność statutową

Tematy zadań badawczych planowanych do realizacji w 2018 r. ze środków przyznanych na działalność statutową, zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 17.10.2017 r.

Instytut Botaniki

Tematy nowe:

 1. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na zróżnicowanie oraz dynamikę zbiorowisk i populacji roślin i grzybów.
 2. Historyczne i genetyczne uwarunkowania zmienności flory i roślinności Karpat
 3. i obszarów przyległych.
 4. Historia myśli i badań botanicznych.
 5. Badania nad strukturą, przemianami i procesami sukcesji zachodzącymi w tundrze arktycznej, adaptacjami porostów do skrajnych warunków siedliskowych oraz dokumentacja rozwoju i dokonań polskiej polarystyki.

Tematy kontynuowane:

 1. Budowa i rozwój wybranych taksonów Angiospermae. Badania in vivo i in vitro.
 2. Taksonomia, chorologia, ekologia i ewolucja kopalnych i współczesnych gatunków roślin i grzybów w Eurazji.

Instytut Nauk o Środowisku

 1. Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona
 2. Ewolucja strategii życiowych organizmów
 3. Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach antropopresji
 4. Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej
 5. Zachowanie i biologia organizmów na tle środowiska
 6. Genetyczne podłoże adaptacji
 7. Wydawanie czasopisma: Acta Protozoologica

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Tematy kontynuowane:

 1. Regulacja hormonalna funkcji komórek gonadalnych in vitro i in vivo.
 2. Badania struktury i zmienności glikoprotein. Znaczenie glikolizacji białek w progresji nowotworowej badanej przez zdolności adhezyjne, migracyjne i inwazyjne.
 3. Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania rozrodu samic.
 4. Badania odporności w aspekcie ewolucyjnym.
 5. Wpływ czynników genetycznych na gametogenezę i wczesne etapy rozwoju u myszy.
 6. Badania anatomo-antropologiczne, fizykochemiczne i chemiczne populacji pradziejowych. Badania stanu biologicznego populacji dzieci i młodzieży oraz  dorosłych z terenu Polski południowej.
 7. Filogeneza i ewolucja ślimaków (Rissooidea).
 8. Biologia rozwoju - organizacja jajników, oogeneza, wczesne etapy rozwoju zarodkowego wybranych grup bezkręgowców i kręgowców.
 9. Elektrofizjologiczne badania wybranych ośrodków mózgowia ssaków.
 10. Mechanizmy molekularne procesów różnicowania się, plastyczności oraz odporności i detoksykacji w różnych typach komórek eukariotycznych.
 11. Różnorodność biologiczna bezkręgowców.
 12. Określenie odpowiedzi  komórek hematopoetycznych na działanie związków chemicznych o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 13. Wpływ diety wysokotłuszczowej, ketogenicznej na układ nerwowy.

Tematy nowe:

 1. Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie wybranych grup kręgowców i bezkręgowców.

Tematy zadań badawczych planowanych do realizacji w 2017 r. ze środków przyznanych na działalność statutową, zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 18.10.2016 r.

Instytut Botaniki

Kontynuowane zadania badawcze:

 1. Fitogeograficzne i filogeograficzne podstawy regionalizacji Karpat i obszarów  przyległych z uwzględnieniem procesów genetycznych wybranych populacji roślin.
 2. Historyczne i kulturowe aspekty botaniki.
 3. Analiza antropogenicznych przemian flory i roślinności oraz dynamiki zbiorowisk roślinnych.

Nowe tematy:

 1. Badania nad strukturą, przemianami i procesami sukcesji zachodzącymi w tundrze arktycznej, adaptacjami porostów do skrajnych warunków siedliskowych, ekologią i biogeografią śluzowców oraz dokumentacja rozwoju i dokonań polskiej polarystyki.
 2. Budowa i rozwój wybranych taksonów Angiospermae. Badania in vivo i in vitro.
 3. Taksonomia, chorologia, ekologia i ewolucja kopalnych i współczesnych gatunków roślin i grzybów w Eurazji.

Instytut Nauk o Środowisku

 1. Bioróżnorodność, czynniki ją kształtujące i ochrona
 2. Ewolucja strategii życiowych organizmów
 3. Ekotoksykologia i monitoring środowiskowy
 4. Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach antropopresji
 5. Informacja, komunikacja i edukacja w zakresie problematyki środowiskowej
 6. Zachowanie i biologia organizmów na tle środowiska
 7. Genetyczne podłoże adaptacji
 8. Wydawanie czasopisma: Acta Protozoologica

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

Kontynuowane zadania badawcze:

 1. Morfologiczne i genetyczne zróżnicowanie niższych kręgowców i bezkręgowców
 2. Regulacja hormonalna funkcji komórek gonadalnych in vitro i in vivo
 3. Badania struktury i zmienności glikoprotein. Znaczenie glikozylacji białek w progresji nowotworowej badanej poprzez zdolności adhezyjne, migracyjne i inwazyjne.
 4. Żywieniowe i środowiskowe uwarunkowania rozrodu samic
 5. Badania odporności w aspekcie ewolucyjnym
 6. Wpływ czynników genetycznych na gametogenezę i wczesne etapy rozwoju u myszy.
 7. Badania anatomo-antropologiczne, fizykochemiczne i chemiczne populacji pradziejowych. Badania stanu biologicznego populacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Polski południowej
 8. Badania biogeograficzne i systematyczne nad neotropikalnymi gatunkami owadów z rzędu motyli (Lepidoptera) obszaru Andów. Taksonomia i filogenetyka owadów z rzędu motyli (Lepidoptera)  regionu afrotropikalnego   
 9. Filogeneza i ewolucja ślimaków (Rissooidea)
 10. Biologia rozwoju - organizacja jajnika, oogeneza i wczesne etapy rozwoju zarodkowego  wybranych grup bezkręgowców i kręgowców
 11. Elektrofizjologiczne badania wybranych ośrodków mózgowia ssaków
 12. Mechanizmy molekularne procesów różnicowania się, plastyczności oraz odporności i detoksykacji w różnych typach komórek eukariotycznych
 13. Różnorodność biologiczna bezkręgowców
 14. Określenie odpowiedzi komórek hematopoetycznych na działanie związków chemicznych  o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych

Nowe zadanie:

 1. Wpływ diety wysokotłuszczowej, ketogenicznej na układ nerwowy