Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DSC

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

DSC - środki finansowe na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DSC

Podstawa prawna: Art. 366 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dn. 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668)

§1

1. Podziału środków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków finansowych na Wydziale Biologii UJ, zwana dalej Komisją, na zasadzie konkursu.

2. Komisja składa się z Dziekana, Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów wchodzących w skład Wydziału Biologii UJ i przedstawiciela doktorantów.

3. Kwota środków finansowych dla poszczególnych instytutów jest proporcjonalna do liczby doktorantów I-IV roku na Wydziale Biologii UJ.

§2

1. Konkurs organizowany jest raz w roku.

2. Wnioski o przyznanie środków finansowych mogą być składane przez doktorantów I-IV roku.

3. Wnioski mogą być składane indywidualnie lub zespołowo z zastrzeżeniem pkt. 2.

4. Wnioskodawca w danej edycji może złożyć tylko jeden wniosek.

5. Wnioski można składać, jeżeli z ostatnio przyznanej na Wydziale Biologii dotacji z DS wydatkowano 100% otrzymanej kwoty według stanu na dzień składania wniosku.

6. Badania, o finansowanie których wnoszą Wnioskodawcy, nie mogą się pokrywać z badaniami realizowanymi przez nich w ramach jakiegokolwiek innego dofinansowania.

7. Komisja na podstawie kryteriów tworzy listy rankingowe i przyznaje środki finansowe wnioskodawcom.

8. Kryteria przyznawania środków finansowych uwzględniające wartości naukowe, związek tematyki badań z tematem pracy doktorskiej, prawdopodobieństwo zrealizowania badań, uchwala Rada Wydziału Biologii UJ. 9. Osoby starające się o środki finansowe składają wniosek (wzór w załączeniu) w macierzystym Instytucie Wydziału Biologii UJ w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu, a w dziekanacie Wydziału Biologii UJ w terminie do 21 lipca 2020 r.

10. Wnioskodawcy o wynikach konkursu informowani są w formie pisemnej.

11. Od decyzji Komisji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wynikach konkursu.

12. Komisja po zakończeniu prac sporządza i podpisuje protokół.

13. Beneficjenci środków finansowych składają sprawozdania końcowe do Dziekana Wydziału Biologii UJ, po wcześniejszej jego akceptacji przez Dyrektora Instytutu i opiekuna naukowego/promotora lub kierownika zakładu, w terminie do 30 września roku następującego po roku otrzymania środków finansowych.

14. Dyrektor Instytutu może w wyznaczonym przez siebie terminie zażądać złożenia sprawozdania cząstkowego.

15. Ostateczne rozliczenie finansowe dotacji następuje do 30 czerwca roku następującego po roku otrzymania finasowania.

16. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia finansowego.

17. Jeżeli ostatni dzień w/w terminów przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18. Wydatkowanie przyznanych funduszy musi być zgodne z wnioskiem.

19. Każda ewentualna zmiana wydatkowania środków wymaga akceptacji Dziekana Wydziału Biologii UJ po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez Dyrektora macierzystego Instytutu.

20. W przypadku przyznania finasowania w kwocie niższej od wnioskowanej i wynikającego z tego tytułu braku możliwości realizacji badań Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzję rozstrzygającą w w/w kwestii.

21. Wydatkowana winna być pełna przyznana kwota. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym wydatkowania niepełnej kwoty, różnicę kwoty przyznanej i wydatkowanej należy zwrócić na konto Wydziału.

22. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej lub przydzielone osobie/osobom, które otrzymały finansowanie w niepełnej wnioskowanej kwocie;

- Dyrektor Instytutu zgłasza na piśmie propozycje rozdysponowania niewykorzystanych środków;

- ostateczną decyzję w/w sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Biologii UJ.

23. Niedopełnienie obowiązków złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie lub brak jego akceptacji przez Dziekana, skutkuje koniecznością zwrotu części lub całości przyznanych środków oraz niedopuszczeniem wniosku danej osoby do konkursu w kolejnej edycji.

24. O wysokości kwoty zwrotu decyduje Dziekan.

25. Regulamin obowiązuje w edycji konkursu w 2020 r.

dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. 

Dziekan Wydziału Biologii UJ

 

Lista rankingowa opracowywana jest w oparciu o:

 1. Wartość naukową planowanych badań (0-5 pkt).
 2. Uzasadnienie planowanych kosztów (0-2 pkt).
 3. Dorobek naukowy wnioskującego (publikacje, doniesienia konferencyjne, artykuły popularno-naukowego, monografie) odpowiedni do roku studiów doktoranckich. Dorobek naukowy obejmuje okres odbytych dotychczas studiów III stopnia na Wydziale Biologii UJ. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od liczby publikacji z afiliacją Wydziału Biologii UJ (0-3 pkt).
 4. Ocena prawdopodobieństwa realizacji planowanego zadania badawczego potwierdzona opinią opiekuna naukowego/kierownika Zakładu, zawartą we wniosku (0-5 pkt).
 5. Kryteria dodatkowe: (Stosuje się w przypadku, gdy na liście rankingowej na ostatnim miejscu uprawniającym do otrzymania finasowania znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów) –Decyzja należy do Komisji.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków finansowych na Wydziale Biologii UJ.

Regulamin przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UJ

na podstawie: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 96 poz. 615 z późn. zm.; tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 87) oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§1

 1. Podziału środków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków DS na Wydziale Biologii UJ, zwana dalej Komisją, na zasadzie konkursu.
 2. Komisja składa się z Dziekana, Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów wchodzących w skład Wydziału Biologii UJ i po jednym z przedstawicieli doktorantów i młodych naukowców.
 3. Przy ustaleniu kwoty dotacji dla poszczególnych instytutów, uwzględnia się:

-    liczbę obronionych doktoratów i uzyskanych habilitacji (przez osoby do 35 roku życia) w danym instytucie w okresie 2 poprzednich lat;

-    liczbę doktorantów i młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy
przy użyciu wagi 0,5.

§2

 1. Konkurs organizowany jest raz w roku.
 2. Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać: młodzi naukowcy* oraz doktoranci**.
 3. Wnioski mogą być składane przez młodych naukowców zatrudnionych na stanowiskach naukowych i naukowo – dydaktycznych.
 4. Wnioski mogą być składane indywidualnie lub zespołowo z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
 5. Wnioskodawca w danej edycji może złożyć tylko jeden wniosek.
 6. Wnioski można składać, jeżeli z ostatnio przyznanej na Wydziale Biologii dotacji z DS wydatkowano 100% otrzymanej kwoty według stanu na dzień składania wniosku.
 7. Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane przez doktorantów będących uczestnikami I-IV roku studiów doktoranckich.
 8. Badania, o finansowanie których wnoszą Wnioskodawcy, nie mogą się pokrywać z badaniami realizowanymi przez Niego w ramach jakiegokolwiek innego dofinansowania.
 9. Komisja na podstawie kryteriów tworzy listy rankingowe i przyznaje środki finansowe wnioskodawcom.
 10. Kryteria przyznawania środków DS uwzględniające wartości naukowe, związek tematyki badań z tematem pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, prawdopodobieństwo zrealizowania badań, uchwala Rada Wydziału Biologii UJ.
 11. Osoby starające się o dotację składają wniosek (wzór w załączeniu) w macierzystym Instytucie Wydziału Biologii UJ w terminie do 15 czerwca roku, w którym organizowany jest konkurs.
 12. Wnioskodawcy o wynikach konkursu informowani są w formie pisemnej.
 13. Od decyzji Komisji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wynikach konkursu.
 14. Komisja po zakończeniu prac sporządza i podpisuje protokół.
 15. Beneficjenci środków finansowych z puli DS składają:

-    sprawozdanie cząstkowe do Dyrektora macierzystego Instytutu w terminie do 30 marca roku następującego po roku otrzymania dotacji, oraz

-    sprawozdania końcowe do Dziekana Wydziału Biologii UJ, po wcześniejszej jego akceptacji przez Dyrektora Instytutu i opiekuna naukowego/promotora lub kierownika zakładu, w terminie do 20 grudnia roku następującego po roku otrzymania dotacji.

 1. Ostateczne rozliczenie finansowe dotacji następuje do 15 listopada roku następującego po roku otrzymania dotacji.
 2. Jeżeli ostatni dzień w/w terminów przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 3. Wydatkowanie przyznanych funduszy musi być zgodne z wnioskiem.
 4. Każda ewentualna zmiana wydatkowania środków wymaga akceptacji Dziekana Wydziału Biologii UJ po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez Dyrektora macierzystego Instytutu.
 5. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej i wynikającego z tego tytułu braku możliwości realizacji badań Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzję rozstrzygającą w w/w kwestii.
 6. Wydatkowana winna być pełna przyznana kwota. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym wydatkowania niepełnej kwoty, różnicę kwoty przyznanej i wydatkowanej należy zwrócić na konto Wydziału.
 7. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej lub przydzielone osobie/osobom, które otrzymały finansowanie w niepełnej wnioskowanej kwocie;

-    Dyrektor Instytutu zgłasza na piśmie propozycje rozdysponowania niewykorzystanych środków z zastrzeżeniem pkt. 22;

-    ostateczną decyzję w/w sprawie podejmuje Dziekan Wydziału Biologii UJ.

 1. Niedopełnienie obowiązków złożenia sprawozdań w wyznaczonych terminach lub brak jego akceptacji przez Dziekana, skutkuje koniecznością zwrotu części lub całości przyznanych środków oraz niedopuszczeniem wniosku danej osoby do konkursu w kolejnej edycji.
 2. O wysokości kwoty zwrotu decyduje Dziekan.
 3. Regulamin obowiązuje od edycji konkursu w 2018 r.

 

dr hab. Małgorzata Kruczek

Dziekan Wydziału Biologii UJ

*młody naukowiec tj. osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat;

**doktorant to uczestnik studiów doktoranckich bez względu na wiek.

Kryteria przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Biologii UJ od 2018 roku

Lista rankingowa opracowywana jest w oparciu o:

 1. Wartość naukową planowanych badań (0-5 pkt).
 2. Uzasadnienie planowanych kosztów (0-2 pkt).
 3. Dorobek naukowy wnioskującego (publikacje, doniesienia konferencyjne, artykuły popularno-naukowego, monografie) odpowiedni do roku studiów doktoranckich/czasu zatrudnienia. Dorobek naukowy obejmuje okres odbytych dotychczas studiów III stopnia/zatrudnienia na Wydziale Biologii UJ. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od liczby publikacji z afiliacją Wydziału Biologii UJ (0-3 pkt).
 4. Ocena prawdopodobieństwa realizacji planowanego zadania badawczego potwierdzona opinią opiekuna naukowego/kierownika Zakładu, zawartą we wniosku (0-5 pkt).
 5. Kryteria dodatkowe: (Stosuje się w przypadku, gdy na liście rankingowej na ostatnim miejscu uprawniającym do otrzymania DS znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów) –Decyzja należy do Komisji.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków DS na Wydziale Biologii UJ.

Regulamin przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

 

na podstawie: Ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nim związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

§1

 1. Podziału środków dokonuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków  DS na Wydziale BiNoZ, zwana dalej Komisją.
 2. Komisja składa się z Dziekana, Prodziekanów, Dyrektorów Instytutów wchodzących w skład Wydziału BiNoZ, i po jednym z przedstawicieli doktorantów i młodych naukowców.
 3. Przy ustaleniu kwoty dotacji dla poszczególnych instytutów, uwzględnia się:
 • liczbę obronionych doktoratów i uzyskanych habilitacji (przez osoby do 35 roku życia) w danym instytucie w okresie 2 poprzednich lat;
 • liczbę doktorantów i młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

przy użyciu wagi 0,5.

§2

 1. Konkurs organizowany jest raz w roku.
 2. Wnioski o przyznanie dotacji mogą składać: młodzi naukowcy* oraz doktoranci**,
 3. Wnioski mogą być składane indywidualnie lub zespołowo z zastrzeżeniem pkt. 2.
 4. Wnioskodawca w  danej edycji może być złożony tylko jeden wniosek.
 5. Wnioski można składać, jeżeli z ostatnio przyznanej na Wydziale BiNoZ dotacji z DS wydatkowano co najmniej 85% otrzymanej kwoty według stanu na dzień składania wniosku.
 6. W przypadku wniosków składanych przez doktorantów w pierwszej kolejności będą rozpatrywane te składane przez uczestników I – IV roku studiów doktoranckich.
 7. Komisja w drodze konkursu na podstawie kryteriów tworzy listy rankingowe i przyznaje środki finansowe wnioskodawcom.
 8. Kryteria przyznawania środków DS uwzględniające wartości naukowe, związek tematyki badań z tematem pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, prawdopodobieństwo zrealizowania badań, uchwala Rada Wydziału BiNoZ.
 9. Osoby starające się o dotację składają wniosek (wzór w załączeniu) w macierzystym Instytucie Wydz. BiNoZ w terminie do 15 czerwca roku, w którym organizowany jest konkurs.
 10. Wnioskodawcy o wynikach konkursu informowani są w formie pisemnej.
 11. Od decyzji przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.
 12. Komisja po zakończeniu prac sporządza i podpisuje protokół.
 13. Beneficjenci DS do 30 marca roku następującego po roku składania wniosku składają sprawozdanie cząstkowe, a do 20 grudnia sprawozdanie końcowe.
 • Sprawozdanie cząstkowe należy złożyć do Dyrektora macierzystego  Instytutu;
 • sprawozdania końcowe należy złożyć w Dziekanacie po wcześniejszej jego akceptacji przez Dyrektora Instytutu i opiekuna naukowego/promotora  lub kierownika zakładu.
 1. Ostateczne rozliczenie finansowe dotacji następuje do 15 listopada roku następującego po roku składania wniosku.
 2. Jeżeli ostatni dzień w/w terminów przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 3. Wydatkowanie przyznanych funduszy musi być zgodne z wnioskiem.
 4. Każda ewentualna zmiana wydatkowania środków wymaga akceptacji Dziekana Wydziału BiNoZ UJ po wcześniejszym zaopiniowaniu jej przez Dyrektora macierzystego Instytutu.
 5.  W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej  i wynikającego z tego tytułu braku możliwości realizacji badań Wnioskodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dziekana Wydziału, który podejmuje decyzję rozstrzygającą w w/w kwestii.
 6. Wydatkowana winna być pełna przyznana kwota. W przypadku wykazania w sprawozdaniu końcowym wydatkowania niepełnej kwoty, różnicę kwoty przyznanej i wydatkowanej należy zwrócić na konto Wydziału.
 7. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej lub przydzielone osobie/osobom, które otrzymały finansowanie w niepełnej wnioskowanej kwocie.
 • Dyrektor Instytutu zgłasza na piśmie propozycje rozdysponowania niewykorzystanych środków z zastrzeżeniem pkt. 20;
 • ostateczną decyzję w/w sprawie podejmuje Dziekan Wydziału BiNoZ.
 1. Niedopełnienie obowiązków złożenia sprawozdań w wyznaczonych terminach lub brak jego akceptacji przez Dziekana, skutkuje koniecznością zwrotu części lub całości przyznanych środków oraz niedopuszczeniem wniosku danej osoby do konkursu w kolejnej edycji.
 2. O wysokości kwoty zwrotu decyduje Dziekan.
 3. Regulamin obowiązuje od edycji konkursu w 2017 r.

 

dr hab. Małgorzata Kruczek

Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ

 

*młody naukowiec tj. osoba, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat; 

**doktorant to uczestnik studiów doktoranckich bez względu na wiek.

Kryteria przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich obowiązujące na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi od 2017 roku

Lista rankingowa opracowywana jest w oparciu o:

 1. Wartość naukową planowanych badań (1-5 pkt)
 2. Uzasadnienie planowanych kosztów (1-5 pkt)
 3. Dorobek naukowy wnioskującego (publikacje, doniesienia konferencyjne, artykuły popularno-naukowego, monografie) odpowiedni do roku studiów doktoranckich/czasu zatrudnienia. Dorobek naukowy obejmuje okres odbytych dotychczas studiów III stopnia/zatrudnienia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od liczby publikacji z afiliacją Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ.(1-5 pkt)
 4. Prawdopodobieństwo realizacji planowanego zadania badawczego potwierdzone opinią opiekuna naukowego/kierownika Zakładu, zawartą we wniosku. (1-5 pkt)
 5. Kryteria dodatkowe: (Stosuje się w przypadku, gdy na liście rankingowej na ostatnim miejscu uprawniającym  do otrzymania DS znajduje się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów) –Decyzja należy do Komisji
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzje podejmuje Wydziałowa Komisja ds. przyznawania środków  DS na Wydziale BiNoZ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron