Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

nagrody

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady występowania o Nagrody PRM i MNiSW

Zasady występowania o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przypadku gdy wnioskodawcą jest Rada Wydziału lub Dziekan:

  1. Rada Instytutu proponuje po 1 kandydacie do Nagrody, odrębnie dla stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora, w każdej dyscyplinie w obrębie dziedziny nauk biologicznych.
  2. Kolegium Dziekańsko-Dyrektorskie spośród zgłoszonych kandydatów wybiera po 1 kandydacie, odrębnie dla stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora, z każdej dyscypliny w obrębie dziedziny nauk biologicznych.
  3. Każda z ewentualnie wybranych kandydatur, dla każdego stopnia i dyscypliny są przedstawiane przez Dyrektorów właściwych Instytutów na Radzie Wydziału.
  4. W recenzjach prac doktorskich, osób starających się o przyznanie Nagrody muszą znajdować się wnioski obu recenzentów o wyróżnienie1.

1Dotyczy to prac doktorskich przygotowywanych zgodnie z zapisami Ustawy obowiązującymi od dnia 01.10.2011 r. (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455).