Profesury

Obowiązujące przepisy

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1852/1
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/249/1
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/882/1
 4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1311/1
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1842/1
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1586/1

W Y K A Z dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora

Każda sprawa o nadanie tytułu naukowego profesora rozpatrywana będzie indywidualnie, (bez jednolitych kryteriów), przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, posiadającą uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora:

Dokumenty, składające się na wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ w postaci papierowej oraz elektronicznej:

 1. Wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej, tj. do dr hab. Małgorzaty Kruczek – Dziekana Wydziału  BiNoZ UJ o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk biologicznych.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom, wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art. 21a ustawy;
 3. Autoreferat w języku polskim i w języku angielskim przedstawiający:
 1. osiągnięcia naukowe,
 2. osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym informacje o:

- zakończonych nadaniem stopnia doktora przewodach doktorskich, w których kandydat uczestniczył w charakterze promotora lub promotora pomocniczego,

- otwartych przewodach doktorskich, w których kandydat jest promotorem,

- sporządzonych recenzjach w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych.

 1. działalność popularyzującą naukę.
 1. Ankieta oceny osiągnięć naukowych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo w art. 26 ust. 3 ustawy – po uzyskaniu stopnia doktora, sporządzoną wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze.
 2. Kilka prac kandydata uznanych przez niego za najważniejsze, w postaci publikacji naukowych, dokumentacji lub opisu opracowań technologicznych, konsultacyjnych bądź wynalazków.
 3. Kwestionariusz osobowy/Pismo z danymi osobowymi.