Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja w sprawie minimalizacji wpływu odpadów z tworzyw sztucznych jednokrotnego użytku na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka

Deklaracja w sprawie minimalizacji wpływu odpadów z tworzyw sztucznych jednokrotnego użytku na środowisko przyrodnicze i zdrowie człowieka

DEKLARACJA PRZEDSTAWICIELI

POLSKIEJ BRANŻY TWORZYW SZTUCZNYCH I RECYKLINGU,

DECYDENTÓW SZCZEBLI WOJEWÓDZKICH I LOKALNYCH,

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

ARTYSTÓW I PROJEKTANTÓW,

MEDIÓW, NAUKOWCÓW,

MŁODZIEŻY, SENIORÓW I KONSUMENTÓW

 

W SPRAWIE MINIMALIZACJI WPŁYWU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH JEDNOKROTNEGO UŻYTKU

NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZDROWIE CZŁOWIEKA

 

Będąc w pełni świadomymi, że problemem nie są tworzywa sztuczne same w sobie, lecz ich nadmierna konsumpcja, rosnąca produkcja pierwotna, niewłaściwe użytkowanie i przetwarzanie, rozpatrujemy gospodarowanie nimi w szerszej perspektywie (technicznej, ekonomicznej, przyrodniczej, ale też społecznej i kulturowej). Jako przedstawiciele poszczególnych środowisk i grup społecznych

REKOMENDUJEMY PUBLICZNIE:

(jednocześnie zobowiązując się przestrzegać we własnym zakresie)

1. Całościowe spojrzenie na gospodarkę tworzyw sztucznych jednokrotnego użytku, biorąc pod uwagę pełny cykl ich życia (od etapu koncepcyjnego, poprzez produkcję i użytkowanie, aż po recykling i unieszkodliwienie) jak też zagrożenie związane z ich kumulacją w środowisku lądowym i morskim.

2. Angażowanie przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy w działania na rzecz optymalizacji gospodarowania tworzywami sztucznymi jednokrotnego użytku, będąc świadomym, że wyzwaniu temu nie mogą sprostać pojedyncze osoby czy instytucje.

3. Kierowanie się zasadą, iż najlepszym sposobem gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych jednokrotnego użytku jest dążenie do ograniczenia ich użytkowania tam gdzie to możliwe i odwoływanie się do odpowiedzialności producentów, decydentów i konsumentów.

4. Podejmowanie niezbędnych decyzji oraz ustawiczne prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w sektorze edukacji formalnej i nieformalnej nt. gospodarowania tworzywami sztucznymi jednokrotnego użytku przez wszystkich interesariuszy, w tym w szczególności przez administrację wszystkich szczebli, władze samorządowe, naukowców i media.

5. Dążenie do realnego, efektywnego i szczelnego systemu gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych jednokrotnego użytku na każdym etapie ich łańcucha wartości: produkcji, aplikacji, transportu, sprzedaży, użytkowania, selektywnej zbiórki opartej na prostych schematach dla konsumentów.

6. Aktywne dążenie do usprawnienia rynku surowców wtórnych, zapewniający ich odbiór (m.in. tych zebranych przez mieszkańców gmin) co umożliwi sfinansowanie selektywnej zbiórki w gminach.

7. Projektowanie produktów w taki sposób, aby ich żywotność była możliwie maksymalnie wydłużona, przy założeniu ich wielokrotnego użytkowania przez konsumentów, ale i propagowanie modelu produkcji uwzględniającego ponowne wykorzystanie materiałów, jako surowców w procesie recyklingu i ponownej produkcji.

8. Krzewienie, pozyskiwanie i wymiana rzetelnej wiedzy nt. gospodarowania tworzywami sztucznymi jednokrotnego użytku na każdym jego etapie pomiędzy interesariuszami poszczególnych szczebli tegoż przy równoczesnym oddziaływaniu na wzorce zachowań konsumenckich w społeczeństwie.

GRUDZIEŃ, 2020

NIŻEJ PODPISANI w imieniu poszczególnych grup:

  • PRODUCENCI, PRZETWÓRCY, RECYKLERZY, DYSTRYBUTORZY Robert Szyman, Dyrektor Generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
  • DECYDENCI Kinga Dulemba, Kierownik Zespołu Polityki Ekologicznej w Departamencie Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Joanna Kądziołka, Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste
  • MEDIA Piotr Ogórek, Gazeta Krakowska/Dziennik Polski
  • ARTYŚCI Marianna Krajewska, artystka/designerka
  • NAUKOWCY Agnieszka Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Uniwersytet Jagielloński
  • MŁODZIEŻ Patryk Trzaska, XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
  • SENIORZY Teresa Piekarska, studentka Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Deklaracja powstała jako dokument końcowy projektu: „Innowacyjne zarządzanie tworzywami sztucznymi – głos różnych grup interesariusz” mającego na celu wspólne wypracowanie, w oparciu o doświadczenia przedstawicieli różnych sektorów: gospodarki, kultury i nauki, strategii minimalizacji ilości plastiku jednokrotnego użytku, będącego bezpośrednią odpowiedzią na nagłą, w dużej mierze związaną z pandemią COVID-19, masowo rosnącą ilością plastikowych produktów jednokrotnego użytku.