Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Szkoła doktorska

Program kształcenia: Biologia

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja 2022/2023

Wewnętrzne akty prawne:

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023:

Załącznik do uchwały nr 91/IX/2021 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 września 2021 roku 

IRK

Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu internetowej rekrutacji kandydatów (IRK)

Harmonogram rekrutacji:

 • Rozpoczęcie rejestracji w IRK: 30.05.2022
 • Koniec rejestracji w IRK: 27.06.2022
 • Egzaminy wstępne: 04-08.07.2022
 • Ogłoszenie wyników: 22.07.2022
 • Wpisy do Szkoły Doktorskiej: 25.07 - 29.07.2022 oraz 22.08.-.25.08.2022 
 • Wpisy do Szkoły Doktorskiej- lista rezerwowa: 26.08 -29.08.2022

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie:

Na program kształcenia Biologia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą zostać przyjęte osoby posiadające:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. 
 • w wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba,
  o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:

1.dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia.

O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.

Kryteria kwalifikacji:

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie wyrażona liczbowo suma punktów uzyskanych w wyniku przeprowadzonej kwalifikacji, ustalona w oparciu o trzy etapy:

1. Ustną prezentację projektu badawczego przedstawionego przez kandydata, ocenianą w skali 0– 30 pkt.;

2. Rozmowę kwalifikacyjną oceniającą wiedzę z zakresu obszaru badawczego prezentowanego projektu, ocenianą w skali 0–50 pkt.;

3. Egzamin z języka angielskiego, ocenianego w skali 0–20 pkt.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Tworzy się odrębne listy rankingowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie na program kształcenia „Biologia” odpowiednio dla:

(1) Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, (2) Instytutu Botaniki i (3) Instytutu Nauk o Środowisku.

Projekt badawczy związany tematycznie z planowanym doktoratem powinien zawierać: temat, krótkie wprowadzenie, cele badawcze, metodykę, oczekiwane wyniki.

Projekt obejmuje maksymalnie 3–4 strony A4.

Kandydat będzie poproszony o 5-minutowe zaprezentowanie ustne przedłożonego projektu badawczego, a następnie zostanie z nim przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy obejmującej obszar badawczy jego projektu.
Zarówno prezentacja projektu jak i rozmowa prowadzone będą w języku polskim.

Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany będzie przez zespół egzaminacyjny.
Kandydat będzie oceniany według czterech kryteriów: 1. Słownictwo + wymowa; 2. Gramatyka; 3. Płynność wypowiedzi; 4. Interakcja. W każdej z kategorii kandydat może otrzymać od 0 do 5 pkt.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą punktów z trzech wyżej wymienionych etapów i jest liczbą z zakresu od 0 do 100

Wymagane dokumenty

Potwierdzenie pracownika naukowego

Limity miejsc oferowanych w roku akademickim 2022/2023:

 • Instytut Botaniki   3
 • Instytut Nauk o Środowisku    1
 • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych    8
 
 

Wewnętrzne akty prawne:

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji obowiązujące w rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

Załącznik do uchwały nr 104/XII/2020 Senatu UJ z 16 grudnia 2020 roku(Microsoft Word - Uchwały Senat 16.12.2020 r..docx (uj.edu.pl))

IRK

Nabór prowadzony jest drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu internetowej rekrutacji kandydatów (IRK): https://irk.uj.edu.pl/

Harmonogram rekrutacji:

 • Rozpoczęcie rejestracji w IRK: 17.05.2021
 • Koniec rejestracji w IRK: 08.06.2021
 • Egzaminy wstępne: 14-18.06.2021
 • Ogłoszenie wyników: 23.06.2021
 • Wpisy do Szkoły Doktorskiej: 24.06 -10.09.2021 (z wyłączeniem sierpnia)
 • Wpisy do Szkoły Doktorskiej- lista rezerwowa: 13.09 -14.09.2021

Limity miejsc oferowanych w roku akademickim 2021/2022:

 • Instytut Botaniki   2
 • Instytut Nauk o Środowisku    1
 • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych    8

Senat UJ przyjął Uchwałę nr 5/I/2020 z 29 stycznia 2020 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich w roku akademickim 2020/2021. Rejestracja do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych odbywać się będzie poprzez system  irk.uj.edu.pl

Harmonogram rekrutacji:

Rozpoczęcie rejestracji w IRK: 29.06.2020
Koniec rejestracji w IRK: 7.09.2020

Egzaminy wstępne: 9-14.09.2020

Ogłoszenie wyników: 16.09.2020

Wpisy: 17-22.09.2020

Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie:

Na program kształcenia Biologia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych mogą zostać przyjęte osoby posiadające:

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny uzyskany na kierunku w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
 •  
 • W wyjątkowych przypadkach uwzględniających najwyższą jakość osiągnięć naukowych, o przyjęcie na program może ubiegać się również osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, nieposiadająca tytułu magistra, będąca absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, ale posiadająca status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy, kandydat jest zobowiązany przedłożyć:1.dwie opinie potwierdzające wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanych przez opiekunów naukowych posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego lub będących pracownikami zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, którzy posiadają znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych związanych z programem kształcenia lub 2.zaświadczenie o byciu beneficjentem programu MNiSW„Diamentowy Grant”.O spełnieniu przez kandydata warunku, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy rozstrzyga dyrektor w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji.

Kryteria kwalifikacji:

 

O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwalifikacji ustalony w oparciu o egzamin wstępny składający się z dwóch części:

1.rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego ocenianej w skali 2,0–5,0;

2.egzaminu z języka angielskiego ocenianego w skali 2,0–5,0.

Każda cząstkowa ocena wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

Tworzy się odrębne listy rankingowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie na program kształcenia „Biologia” odpowiednio dla:

 (1) Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych,  (2) Instytutu Botaniki i  (3) Instytutu Nauk o Środowisku.

W zależności od tego, w ramach której listy rankingowej kandydaci ubiegają się o przyjęcie na program kształcenia w szkole doktorskiej, zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje zagadnienia:

 (1) zoologia i fizjologia bezkręgowców i kręgowców, genetyka, podstawy embriologii i immunologii,

(2) cytologia i embriologia roślin, kultury in vitrotkanek i organów, taksonomia, fitogeografia, ekologia, lichenologia, mikologia, paleobotanika,

(3) ekologia i mechanizmy ewolucji.

Egzamin z języka angielskiego przeprowadzany jest przez zespół egzaminacyjny.

Zasady obliczania wyniku kwalifikacji

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego W jest liczbą z zakresu od 0 do 100 określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

𝑊=      50𝑒+10𝑗

                  3

 

gdzie:

e to ocena z rozmowy kwalifikacyjnej z przedmiotu kierunkowego,

j to ocena z egzaminu z języka angielskiego

 

Wymagane dokumenty

Rekomendacja pracownika naukowego

Limity miejsc oferowanych w roku akademickim 2020/2021:

Instytut Botaniki   1

Instytut Nauk o Środowisku    2

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych    8

Treść uchwały

Załącznik do uchwały nr 5/I/2020 Senatu UJ z 29 stycznia 2020 roku - Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w roku akademickim 2020/2021

Rozpoczęcie rejestracji w ERK 12.06 2019

Koniec rejestracji w ERK 23.06.2019

Potwierdzenie rejestracji ( przesłanie skanu dokumentów- wb.doktoranci@uj.edu.pl  )do godz. 12:00 w dniu 25.06.2019

Egzamin wstępny:  27.06.2019

Posiedzenie komisji - ogłoszenie list rankingowych 9.07.2019

Wpisy na program w godz. 9:00 - 13:00 od 15.07 do 12.09.2019

Harmonogram wpisów:

 • 15-18.07.2019
 • 22-25.07.2019
 • 02-05.09.2019
 • 09-12.09.2019

Wpisy na program - lista rezerwowa 13 i 16.09.2019

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na program Biologia

Wymagane dokumenty

Opinia pracownika naukowego