Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Przewód doktorski

Web Content Display Web Content Display

Przewód doktorski w dyscyplinie biologia

Zewnętrzne:

Wewnętrzne:

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1852) warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Osoba, zwana dalej kandydatem, zamierzająca wszcząć przewód doktorski, prezentuje swoje osiągnięcia naukowe podczas zebrania naukowego w danym instytucie.

Kandydat, w celu wszczęcia przewodu doktorskiego składa Dziekanowi w terminie co najmniej 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Wydziału Biologii następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Dziekana Wydziału Biologii UJ o wszczęcie przewodu doktorskiego z:
  • propozycją tematu rozprawy doktorskiej,
  • propozycją osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego,
  • w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej propozycją osoby drugiego promotora,*
  • w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej propozycją osoby kopromotora,*
  • wskazaniem obszaru wiedzy (obszar nauk przyrodniczych), dziedziny nauki (dziedzina nauk biologicznych) i dyscypliny naukowej (biologia), w zakresie której ma być prowadzony przewód doktorski,
  • koncepcją rozprawy doktorskiej
  • w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej wskazaniem obszaru wiedzy (obszar nauk…), dziedziny nauki (dziedzina nauk…) i dyscyplin naukowych w zakresie których ma być prowadzony przewód doktorski, z określeniem dyscypliny wiodącej (dyscypliną wiodącą powinna być: biologia; dyscypliną wspierającą powinna być dyscyplina, inna niż wiodąca w zakresie której RW nie ma uprawnień do nadawania stopni naukowych),
  • propozycją dyscypliny dodatkowej, która będzie przedmiotem egzaminu doktorskiego,

oraz

 1. wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych wraz z dokumentacją ich publicznej prezentacji (bibliografią) oraz informacja o działalności popularyzującej naukę,
 2. kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem,
 3. życiorys,
 4. odpis / kserokopia** dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich/ drugiego stopnia lub kopię** dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant"
 5. opinia potwierdzająca wysoką jakość prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydana przez opiekuna naukowego w przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art.187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 2
 6. certyfikat** potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,
 7. wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Instytutu, który zawiera m.in. propozycję składu komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie oraz recenzentów rozprawy doktorskiej.
 8. oświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z przewodem doktorskim*,
 9. zgoda na objęcie funkcji promotora w przewodzie doktorskim wraz z opinią,
 10. zgoda na objęcie funkcji promotora pomocniczego (drugiego promotora, kopromotora) w przewodzie doktorskim*,
 11. wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.*
 12. uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego lub / i informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie.

* opcjonalnie

** kopia poświadczona przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego

UWAGA!!!

Przed posiedzeniem Rady Wydziału Biologii UJ należy również złożyć u Kierownika studiów doktoranckich kserokopie dokumentów z punktu: 1, 2, 6, 8, 13.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po otwarciu przewodu doktorskiego zdaje egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. Dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 4 osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotor albo promotor i kopromotor. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 2. Dyscypliny dodatkowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. W składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej 1 posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej. Do składu komisji można powołać promotora pomocniczego bez prawa głosu.
 3. Nowożytnego języka obcego. W składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu jeśli kandydat ubiegając się o otwarcie przewodu doktorskiego przedstawi certyfikat wymieniony w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Aby móc przystąpić do egzaminów:

 1. Rada Wydziału Biologii UJ powołuje powyższe komisji egzaminacyjne.
 2. Po ustaleniu składu komisji oraz terminu danego egzaminu doktorant musi zgłosić się do dziekanatu celem odbioru protokołu egzaminacyjnego.
 3. Egzaminy są oceniane z zastosowaniem skali ocen obowiązującej na UJ.

 • W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której doktorantem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.
 • Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba będąca pracownikiem zagranicznej szkoły wyższej lub instytucji naukowej, niespełniająca tego wymogu (określonych w ust. 6 ustawy), jeżeli rada jednostki przeprowadzająca przewód doktorski uzna, że osoba ta jest wybitnym znawcą problematyki, której dotyczy rozprawa doktorska.
 • Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

 • Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 • Rozprawa doktorska musi spełniać warunki określone w art. 13 pkt 2-6 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 1852)

Uwaga !!!

Streszczenie, o którym mowa w art. 13 pkt 6 Ustawy nie powinno przekraczać 5 stron maszynopisu.

ponadto,

 • zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w przypadku gdy kandydat nie jest jedynym autorem treści wchodzących w skład jego rozprawy doktorskiej przedkłada on oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w ich powstanie.
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.

Gdy praca jest ukończona kandydat przedkłada promotorowi rozprawę doktorską wraz z jej streszczeniem w języku angielskim (jeśli praca napisana jest w języku polskim) lub w języku polskim i angielskim (jeśli praca napisana jest w języku innym niż język polski).

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

Promotor rozprawy doktorskiej składa w Dziekanacie:

 1. oświadczenie, że praca doktorska spełnia wymogi Ustawy (wersja Ustawy, wg. której wszczynany był przewód doktorski) i jest gotowa do przedłożenia recenzentom oraz krótką merytoryczną ocenę pracy wraz z zaakceptowanym streszczeniem rozprawy.
 2. Jako załączniki składa się zwykle 2 egzemplarze (tyle ilu jest recenzentów) rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem – w formie papierowej.
 3. 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem - w formie elektronicznej (na płycie CD). Pliki powinny być nagrane w formacie PDF – osobno zeskanowane podpisane streszczenie oraz osobno rozprawa doktorska
 4. Oświadczenie o zgodności złożonych wersji rozprawy doktorskiej.  

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony następuje po jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:

 1. Zdaniu pozytywnym wszystkich egzaminów doktorskich przez kandydata do stopnia,
 2. Złożeniem przez recenzentów recenzji rozprawy doktorskiej.

Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski podejmuje uchwałę o powołaniu co najmniej siedmioosobowej komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, złożonej:

 1. w Instytucie Botaniki z członków Rady Instytutu Botaniki
 2. w Instytucie Nauk o Środowisku z członków Rady Instytutu Nauk o Środowisku
 3. w Instytucie Zoologii z członków: Komisji ds. Spraw Przewodu Doktorskiego Instytutu Zoologii nr I lub Komisji ds. Spraw Przewodu Doktorskiego Instytutu Zoologii nr II

z zastrzeżeniem, że należą do członków rady posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki albo sztuki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa albo artystyczna, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej albo z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej albo artystycznej,

 1. recenzentów rozprawy doktorskiej,
 2. promotorów

ponadto, w posiedzeniach komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor pomocniczy zaproszony przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

Komisja doktorska macierzystego Instytutu (Botaniki, Nauk o Środowisku, Zoologii I lub II) po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opiniami promotora albo promotora i kopromotora oraz recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Komisja ta wyznacza również termin obrony, który musi być ogłoszony na co najmniej 10 dni przed jej przeprowadzeniem.

Doktorant przed przyjęciem i dopuszczeniem rozprawy doktorskiej do publicznej obrony składa w sekretariacie macierzystego instytutu :

 • 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem – w formie papierowej (dla Archiwum UJ)
 • 2 egzemplarze rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniem - w formie elektronicznej (na płycie CD). Pliki powinny być nagrane w formacie PDF – osobno zeskanowane podpisane streszczenie oraz osobno rozprawa doktorska (po jednym dla Archiwum UJ oraz Biblioteki Nauk Przyrodniczych)
 • Zał. nr 1 i 2 do § 2 zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 rFormularze do Archiwum 
 • Oświadczenie o zgodności złożonych wersji rozprawy doktorskiej.  

Rada jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski albo komisja doktorska zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej o terminie i miejscu obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia oraz zamieszcza ogłoszenie w tej sprawie w siedzibie jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podaje się również informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami na stronie internetowej szkoły wyższej albo jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem recenzentów, promotora, promotora pomocniczego albo promotora i kopromotora.

UWAGA! 
Podczas obrony musi być udostępniony 1 egzemplarz rozprawy doktorskiej w formie papierowej. 
 

Podczas publicznej obrony pracy doktorskiej:

 1. promotor przedstawia kandydata i jego osiągnięcia naukowe;
 2. kandydat, przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, a recenzenci przedstawiają recenzje pracy doktorskiej;
 3. w razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza odczytanie recenzji przez jednego z członków Komisji.
 4. kandydat ustosunkowuje się do recenzji
 5. przewodniczący otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu, kandydat udziela odpowiedzi na zadane na pytania.

następnie:

 1. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska odbywa posiedzenie niejawne, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Protokół z posiedzenia Komisja Doktorska przedkłada dziekanowi.
 2. Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału.
 3. Komisja może wnioskować do Rady Wydziału o wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów zawartych w Uchwale Rady Wydziału Biologii UJ z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia za rozprawę doktorską.

Po obronie rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, którą przedstawia Radzie Wydziału. Rada Wydziału podejmuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora. 

 • Osobom, którym nadano stopień doktora wydaje się w jednym egzemplarzu oryginał dyplomu i odpis dyplomu, a na ich pisemny wniosek (złożony w Dziekanacie Wydziału Biologii) także jeden egzemplarz odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski*.
 • Dwa razy do roku odbywają się uroczystości wręczenia dyplomów podczas uroczystych promocji doktorskich. Terminy tych uroczystości ustala Rektor UJ.
 • Osoby, które z jakichś przyczyn nie mogą wziąć udziału w promocjach doktorskich mogą wnioskować o wydanie dyplomu poza promocjami. Podanie powinno być skierowane do Rektora UJ za pośrednictwem Dziekana Wydziału Biologii.
 • Odpłatność za wydanie dyplomów doktorskich regulują przepisy zewnętrzne.

* Osoby zainteresowane otrzymaniem odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski zobowiązane są po nadaniu stopnia do złożenia podania skierowanego do Dziekana Wydziału z prośbą o wystawienie takiego odpisu i uiszczenie stosowej opłaty.  

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do wypełnienia SYNABY na stronie Nauki Polskiej.

Po wypełnieniu i przesłaniu synaby w systemie, należy ją wydrukować w 1 egzemplarzu, podpisać i złożyć ją niezwłocznie w dziekanacie.

Uwaga !!!
Umieszczone wzory wniosków, oświadczeń itp. nie są obowiązujące, a służą jedynie jako forma pomocy przy dopełnianiu formalności.