Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Job offers

Web Content Display Web Content Display

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia naukowe w projekcie finansowanym przez NCN (Opus 15)

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w projekcie naukowym (2 stypendia)

Nazwa jednostki: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wymagania:

Stypendystą może zostać osoba, która w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest:

 • studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub
 • studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub
 • doktorantem.

Ponadto osoba ta musi także spełniać kryteria wskazane we wniosku o finansowanie projektu, a ich szczegóły przedstawiono poniżej (pkt. I).

 1. Udokumentowana znajomość (publikacje lub pisemne oświadczenie dotychczasowego opiekuna naukowego/promotora):

Niezbędne:

Wykonywania procedur umożliwiających stosowanie intravital microscopy tj. mikroskopii przyżyciowej (in vivo):

 • Aktywnej pracy z myszami laboratoryjnymi, w tym umiejętności wykonywania injekcji i.p., i.v., s.c.
 • Posiadania aktualnych wyznaczeń do wykonywania eksperymentów na zwierzętach laboratoryjnych zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
 • Umiejętności zakładania dojścia dożylnego - kaniuli do żyły szyjnej myszy
 • Preparatyki mikrochirurgicznej przygotowującej myszy do obrazowania in vivo przynajmniej jednego z poniższych narządów: wątroby, mięśnia dźwigacza jąder, skóry
 • Umiejętności obsługi mikroskopu konfokalnego typu spinning-disc

Praktyczna znajomość przynajmniej kilku z poniższych technik:

hodowli komórkowych, zaawansowanej mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, analizy uzyskanych obrazów i filmów przy pomocy specjalistycznego oprogramowania (typu: Volocity, Imaris, ImageJ), oceny aktywności komórek (testy kolorymetryczne, enzymatyczne, oznaczanie apoptozy/proliferacji), Real-time PCR, Western blot/zymografia, cytometria przepływowa.

 

Ponadto wymagana jest:

 • Znajomość podstawowych technik statystycznych i opracowywania wyników z użyciem oprogramowania GraphPad Prism lub pokrewnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej

Opis zadań:

Stypendyści będą wykonywali zadania w ramach projektu: „Mechanizmy usuwania neutrofilowych sieci zewnątrzkomórkowych (NET) z naczyń krwionośnych: badania z zastosowaniem mikroskopii przeżyciowej”. Skrócony opis projektu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/408319-pl.pdf

 

Stypendyści-doktoranci będą:

 • przeprowadzali badania na myszach laboratoryjnych: wykonywali iniekcje in vivo, pobierali próbki, wykonywali mikrochirurgię przyżyciową
 • przeprowadzali badania z zastosowaniem mikroskopii przyżyciowej, w tym obserwacje in vivo różnych narządów,
 • przeprowadzali obserwacje mikroskopowe (mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna), analizowali obrazy przy pomocy specjalistycznego oprogramowania (typu: Volocity, Imaris, ImageJ)          
 • prowadzili hodowle komórkowe in vitro/ex vivo
 • analizowali ekspresję wybranych genów i białek w hodowlach komórkowych in vitro i komórkach pobranych ex vivo
 •  wykonywali testy biochemiczne z wykorzystaniem czytnika mikropłytek
 • opracowywali uzyskane wyniki, przygotowywali raporty z prowadzonych badań oraz wykonywali inne obowiązki wynikające z charakteru pracy
 • brali udział przygotowaniu publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji konferencyjnych

 

Termin składania ofert: 20.01.2019 r.

Możliwa jest rozmowa ze starającymi się, jeżeli liczba kandydatów spełniających wszystkie wymogi będzie większa niż liczba miejsc. Termin ewentualnej rozmowy zostanie przekazany kandydatom drogą mailową. Zastrzega się prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty.

 

Warunki zatrudnienia:

 •  Wynagrodzenie w formie stypendium: 3000 zł/miesiąc
 • Data rozpoczęcia pracy: luty/marzec 2019
 • Okres stypendium: 18 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia proszę przesyłać do dr. hab. Elżbiety Kołaczkowskiej, kierownika projektu, na adres: ela.kolaczkowska@uj.edu.pl.

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji 3-osobowej Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o § 3, pkt. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną.

 

Wymagane dokumenty:

 1. informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata oraz wyróżnień wynikających z prowadzonych badań: CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody)
 2. List motywacyjny
 3. List referencyjny od samodzielnego pracownika naukowego, charakteryzujący sylwetkę kandydata
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium NCN (np. odpisy/kopie dyplomów)
 5. Pisemne potwierdzenie umiejętności wykonywania procedur umożliwiających stosowanie mikroskopii przyżyciowej (Patrz punkt I.): autorskie publikacje lub pisemne potwierdzenie przez dotychczasowego opiekuna naukowego lub kierownika jednostki stosującej adekwatne techniki
 6. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie. Formularz („Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do pobrania ze strony http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
Download files
pdf
Wyniki konkursu