Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

PROCEDURA KONKURSOWA na stanowiska badawcze nauczycieli akademickich w projektach badawczych, realizowanych na Wydziale Biologii UJ:

Proces konkursowy prowadzony jest zgodnie z Polityką Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, dostępną na stronie Centrum Spraw Osobowych.

Etapy postępowania:

  1. Aby otworzyć konkurs na stanowisko badawcze nauczyciela akademickiego w projekcie badawczym, kierownik projektu badawczego składa podanie do P. Prorektora UJ ds. badań naukowych przez Prodziekana Wydziału Biologii UJ ds. nauki i współpracy międzynarodowej o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu.

W podaniu należy zawrzeć dodatkowe wymagania stawiane kandydatom, które zostaną uwzględnione w ogłoszeniu konkursowym.

  1. Po uzyskaniu ww. zgody, kierownik projektu badawczego przekazuje ją do pracownika dziekanatu, gdzie zgodnie z ustaleniami Władz Dziekańskich, w porozumieniu z kierownikiem projektu badawczego, następuje przygotowanie ogłoszenia konkursowego.

Równocześnie kierownik projektu badawczego wypełnia otrzymane od pracownika dziekanatu formularze niezbędne do umieszczenia ogłoszenia konkursowego na stronie Akademickiej Bazy Ogłoszeń oraz na stronie EURAXESS i przekazuje je zwrotnie do pracownika dziekanatu.

  1. Ogłoszenie konkursowe przekazywane jest przez pracownika dziekanatu do pracowników CSO UJ, z prośbą o umieszczenie na stronie BIP UJ.

W dniu ukazania się ogłoszenia konkursowego na stronie BIP UJ, pracownik dziekanatu umieszcza ww. ogłoszenie na stronie Akademickiej Bazy Ogłoszeń, na stronie EURAXESS, w formie papierowej na dziekanatowej tablicy ogłoszeń oraz w formie elektronicznej i papierowej przesyła ogłoszenie do Instytutów Wydziału Biologii UJ.

  1. Kierownik projektu badawczego składa wniosek do Dziekana Wydziału o powołanie komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu w projekcie.
  2. Po upływie terminu składania zgłoszeń konkursowych, ww. Komisja konkursowa wyłania (lub nie) kandydata/tkę, sporządzając protokół wg wzoru opracowanego przez CSO UJ odnośnik. Informację o podjętej decyzji kierownik projektu badawczego przekazuje pracownikowi dziekanatu w celu przygotowania informacji o wynikach konkursu.
  3. Tak opracowany dokument przesyłany jest przez pracownika dziekanatu do pracowników Centrum Spraw Osobowych na adres praca.bip@uj.edu.pl z prośbą o umieszczenie na stronie BIP UJ oraz na adres pracawnauce@mein.gov.pl z prośbą o publikację wyników konkursu.
  4. Przygotowaniem i przekazaniem do dalszego procedowania dokumentacji dot. zatrudnienia wybranego kandydata zajmuje się kierownik projektu badawczego, w konsultacji z pracownikami Centrum Wsparcia Nauki UJ i Centrum Spraw Osobowych UJ.

Informacje dodatkowe:

Kierownik projektu, zgodnie z Polityką Otwartej, Transparentnej i Merytorycznej Rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, zobowiązany jest do informowania kandydatów o przebiegu konkursu na każdym z jego etapów.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dot. konkursów znajdują się na stronie Centrum Spraw Osobowych UJ  oraz stronie Centrum Wsparcia Nauki UJ.

W celach sprawozdawczych, kierownik projektu zobowiązany jest do udzielenia pracownikowi dziekanatu dodatkowych informacji dot. przebiegu postepowania konkursowego.

Pracownikiem dziekanatu Wydziału Biologii UJ odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentów w procedurze konkursowej jest mgr Agnieszka Moskal-Stachurska.