Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła doktorska

Programy kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Doktorat wdrożeniowy” w ramach szkoły doktorskiej

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 665, 682 i 807) z dniem 4 maja 2022 r. ustanawia się program pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy”, zwany dalej „programem”.

Doktorat wdrożeniowy to:

 • tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.
 • szansa dla przedsiębiorców na to, by zatrudnić zdolnego naukowca, który rozwiąże technologiczny problem, z którym zmaga się firma alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią uzyskanie ryczałtowego dofinansowania kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej (dodatkowe pieniądze dla uczelni).

Program składa się z modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.
 3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia" - w ramach którego wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Doktorant będzie pracował w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni akademickiej prowadzącej szkołę doktorską. Będzie miał także dwóch opiekunów merytorycznych – jednego wskazanego przez pracodawcę, drugiego – pochodzącego ze szkoły doktorskiej.

Doktorant otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium wynosi 3450 zł. Po przeprowadzeniu pozytywnej oceny śródokresowej planu badawczego stypendium wzrasta do 4450 zł.

Uzyskane w ramach programu doktorat wdrożeniowy środki finansowe przeznaczone są na:

 • stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki,
 • o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
 • koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy;
 • dofinansowanie ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.

Wnioskodawcami w programie mogą być m.in. uczelnie akademickie prowadzące szkołę doktorską.

Roczna kwota dofinansowania ponoszonych przez wnioskodawcę kosztów wykorzystania przez jednego doktoranta infrastruktury badawczej stanowi 15% iloczynu liczby 12 (liczba miesięcy), kwoty 3 450,00 zł  (wysokość stypendium przez pierwsze dwa lata) zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202).

Do udziału w programie można zgłosić osobę:

 • z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, przyjętą do szkoły doktorskiej
 • zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę

Ważne:

 1. potencjalny kierownik projektu/promotor doktoranta powinien przed złożeniem aplikacji uzyskać zgodę Dziekana Wydziału Biologii UJ na przygotowanie projektu przez Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
 2. Po uzyskaniu zgody Dziekana, kierownik projektu informuje kierownika programu kształcenia o otrzymanej możliwości aplikowania o „Doktorat wdrożeniowy”
 3. od roku 2021 jeden wniosek przewiduje wsparcie dla jednego doktoranta (nie ma ograniczenia w liczbie składanych wniosków przez Uczelnie)
 4. Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w programie, będą musieli przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, a po przyjęciu do szkoły zrealizować wybrany program kształcenia (Biologia/PhD Programme in Biology)
 5. środki finansowe w ramach programu są przyznawane na okres 4 lat

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie:

I Nabory wniosków w ramach programu przeprowadza się raz w roku ( poczynając od roku 2022) i składa się z dwóch etapów:

 1. obejmującego przygotowanie informacji o projekcie, o podmiocie/tach współpracującym/cych i o kandydatach na promotora i opiekuna pomocniczego (część I wniosku) – składanych do MEiN – (od dnia 9 maja do dnia 1 czerwca każdego roku.)
 2. obejmującego przygotowanie informacji o doktorancie i o kosztach realizacji projektu, które zostaną sfinansowane ze środków finansowych przyznanych w ramach programu oraz harmonogramu prac nad projektem (część II wniosku) - składanych - po otrzymaniu informacji, o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie i po przeprowadzeniu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w terminie do dnia 20 września roku, w którym jest prowadzony nabór wniosków.

(II część wniosku) składają jedynie wnioskodawcy wstępnie zakwalifikowani przez MEiN do udziału w programie.

Część I wniosku i część II wniosku składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl , na udostępnionym w nim formularzu.

II Na każdym z etapów papierową wersję wniosków kontrasygnuje dyrektor SDNŚiP.

III Po złożeniu wniosku w I etapie należy przygotować dokumentację dotyczącą procedury rekrutacji kandydata do SDNSiP -, co wymaga kontaktu z pracownikiem administracyjnym Dziekanatu Wydziału Biologii.

Szczegółowe informacje można znaleźć:

MEiN:

UJ:

Centrum Wsparcia Nauki UJ    

Opiekunowie konkursu w CWN:

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Agata Kozielska,
tel. 12 663 30 04,
e‑mail: agata.kozielska@uj.edu.pl

Więcej informacji:

Dodatkowe informacje:

Program został wprowadzony w 2017 r.

W trzeciej edycji programu, ogłoszonej w 2019 r., wprowadzono dodatkową część programu „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach której wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym rozpraw związanych z cyberbezpieczeństwem.

10.08.2021: Lista Wnioskodawców, którzy zostali zakwalifikowani do V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy"

20.05.2021: Pytania i odpowiedzi dotyczące V edycji programu "Doktorat wdrożeniowy"

27.04.2021: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu Doktorat wdrożeniowy i naborze wniosków od V edycji