Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła doktorska

Programy kształcenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabory grantowe do SDNŚiP

Wydział Biologii – ramowa procedura wewnętrzna***

W związku z możliwością finansowania uczestnikom szkoły doktorskiej przewidzianego ustawą stypendium doktoranckiego z grantów badawczych NCN (w ramach środków - stypendia naukowe) istnieje możliwość naboru kandydatów do SDNŚiP również w  tzw. trybie grantowym.

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych po uzgodnieniu z kierownikiem programu kształcenia może zwiększyć limit miejsc na danym programie kształcenia o liczbę kandydatów przyjętych ze stypendium doktoranckim refundowanym z projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Proszę pamiętać o tym, że:

 1. rekrutacja musi mieć charakter konkursowy
 2. stypendium musi być przyznane przy zachowaniu zasad określonych
  we właściwym regulaminie przyznawania stypendiów naukowych
  w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych i agencji grantowych.
 3. kwota stypendium wypłacana w szkole doktorskiej będzie pomniejszona
  o obowiązkowe składki społeczne i zdrowotne
 4. aktualnie kwota brutto brutto stypendium w okresie do oceny śródokresowej tj. przez pierwsze 24 miesiące wynosi min. 2779,40 zł, po ocenie śródokresowej kolejne 24 miesiące min. 4281,77 zł. Kwota ta uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia profesora oraz wysokości obowiązujących składek i może ulegać zmianom.
 5. jeśli kwota ze środków projektu przeznaczona na stypendium doktoranckie, o którym mowa w ustawie nie pozwala na pokrycie wysokości stypendium wypłacanego przez okres 4 lat Kierownik projektu, przed złożeniem wniosku o rozpoczęcie rekrutacji musi wnioskować do dyrektora instytutu, w którym jest zatrudniony/będzie realizowana praca doktorska, o zgodę na pokrycie brakującej kwoty. Dopiero uzyskanie pisemnej deklaracji Dyrektora Instytutu o możliwości pokrycia tej kwoty z funduszy macierzystego Instytutu, pozwala na złożenie wniosku o rozpoczęcie rekrutacji.
 6. kwota stypendium zwiększa się o 30 % jeśli doktorant posiada orzeczenie
  o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 7. ogłoszenia zamieszczane na stronach i portalach internetowych powinny zawierać aktualne dane teleadresowe
 8. najlepszym terminem przeprowadzenia rekrutacji w trybie grantowym jest ten najbardziej zbliżony do terminu rekrutacji regularnej

W zależności od rodzaju projektu mogą wystąpić różnice w wymogach i procedurach. Dlatego każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie przy zaangażowaniu Kierownika projektu, Kierownika programu kształcenia oraz pracownika administracyjnego wydziału.

Przykładowo: KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH z 24 czerwca 2022 roku w sprawie: zasad przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM BIS 3.

KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH z 3 lipca 2020 roku określa zasady przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w programie PRELUDIUM BIS 1

 

Kierownik projektu po otrzymaniu grantu

 1. zgłasza do kierownika programu kształcenia Biologia/ PhD Programme in Biology za pośrednictwem dziekanatu ds. doktorantów chęć złożenia wniosku o otwarcie rekrutacji grantowej do szkoły doktorskiej.
 2. otrzymuje od kierownika programu kształcenia aktualne informacje o wymogach i niezbędnych formularzach.
 3. umieszcza ogłoszenie o naborze do grantu na stronie:
  • wydziałowej
  • rozpropaguje tę rekrutację w światowym i polskim środowisku badawczym poprzez zamieszczenie ogłoszenia o rekrutacji na stronach internetowych prezentujących takie informacje, w tym na stronie https://euraxess.ec.europa.eu/.
 4. przesyła e-mail do CWN* z  zapytaniem ws. możliwości sfinansowania stypendium/ów  w szkole doktorskiej z danego projektu. ( jest to wymóg formalny). Pisemna informacja z CAWP stanowi jeden z załączników do wniosku.
 5. przygotowuje treść ogłoszenia  w wersji polsko- i anglojęzycznej do umieszczenia na stronie SDNŚiP (wymogi formalne).
 6. ustala z kierownikiem programu kształcenia skład komisji rekrutacyjnej wspólnej do przeprowadzenia naboru do szkoły doktorskiej i grantu oraz harmonogram naboru.
 7. ustala wymogi formalne wobec kandydata spełniające warunki zarówno projektowe jak i regulaminowe do przyjęcia na konkretny program kształcenia
 8. uzupełnia wymagane załączniki
 9. w celu ostatecznej weryfikacji przekazuje wniosek wraz z załącznikami do kierownika programu. Przed wysłaniem do Dyrektora SDNŚiP wniosek wymaga złożenia podpisów**
 10. przekazuje/ przesyła za pośrednictwem dziekanatu ds. doktorantów zatwierdzony przez Dziekana kompletny wniosek wraz z załącznikami.

Osoby do kontaktu:

 • prof. dr hab. Maria Słomczyńska - kierownik programu Biologia 
 • dr hab. Joanna Kapusta, prof. UJ-  kierownik programu PhD Programme in Biology
 • mgr ……….- pracownik administracyjny Wydziału Biologii.

Sekretarz komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za przygotowanie:

 • upoważnienia do przetwarzania danych w UJ wraz z oświadczeniem upoważnionego dla tych z członków komisji, którzy takiego upoważnienia nie posiadają.
 • indywidualnego protokołu kandydata
 • protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej
 • rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem Ms TEAMs - jeśli zajdzie taka potrzeba
 • sprawdzenie pod względem formalnym kompletności dokumentacji kandydatów
 • przygotowuje/weryfikuje wymogi formalne
 • obsługa naboru w IRK

Wyjaśnienia:

CWN – kontakt z tzw. opiekunem danego projektu(link do strony z kontaktami w CWN)

* Można też złożyć kopię komunikatu Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych w sprawie ogłoszenia konkursu na finansowanie projektów badawczych, o ile zawarto w niej wymaganą dla danego projektu informację.
W przypadku projektu badawczego, który może sfinansować stypendium jedynie częściowo, wymagane jest dołączenie do ww. wniosku oświadczenia o sposobie sfinansowania pełnych kosztów kształcenia doktoranta

**Wniosek podpisują: Kierownik projektu, Kierownik programu kształcenia, a w uzasadnionych przypadkach Dyrektor instytutu (dysponent środków na częściowe pokrycie kosztów stypendium). Całość wymaga zaakceptowania przez Dziekana Wydziału Biologii.

***procedura wewnętrzna –ma charakter poglądowy i jest  podrzędną w stosunku do przepisów zewnętrznych