Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury doktorskie

 1. Jesteś na studiach doktoranckich, a Twój przewód doktorski został otwarty przed 1 maja 2019, zobacz tutaj
   
 2. Jesteś lub byłeś na studiach doktoranckich, masz formalnie wyznaczonego promotora i wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, zobacz tutaj
   
 3. Jesteś w Szkole Doktorskiej, zobacz tutaj
   
 4. Nie jesteś na studiach doktoranckich ani w Szkole Doktorskiej. Tryb eksternistyczny.
  Aby uzyskać informacje na temat obowiązujących Cię procedur skontaktuj się z mgr Małgorzatą Plucińską-Pająk, tel. 12 664-6457, email. malgorzata.plucinska-pajak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty (informacje archiwalne)

 (dotyczy przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed 1 października 2019 roku)

Rada Wydziału Biologii UJ zaleca aby w skład rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów wchodziły co najmniej dwie publikacje oryginalne z listy A wykazu czasopism naukowych.

Zalecana forma rozprawy doktorskiej:

 • Strona tytułowa (dostępna: http://www.wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty)
 • Streszczenie
 • Wstęp zawierający cel, hipotezy, zadania badawcze do 15 stron wydruku
 • Artykuły naukowe
 • Oświadczenia współautorów określające indywidualny procentowy wkład i  krótkie merytoryczne uzasadnienie.
 • Dyskusja do 15 stron wydruku
 • Bibliografia wykorzystana we wstępie i dyskusji

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora i dyscypliny dodatkowej.
 2. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu magisterskiego.
 3. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 4. Życiorys.
 5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
 6. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj. przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
 7. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Instytutu.
 8. Jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie – informacja o przebiegu przewodu doktorskiego.
 9. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UJ.

Ewentualnie:

 1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron