Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dyplomowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dyplomowania na Wydziale Biologii

zamieszczone na stronach: https://biologia.uj.edu.pl/organizacja-studiow/zasady-dyplomowania oraz https://wb.uj.edu.pl/pl_PL/studia/zasady-dyplomowania

Podstawa prawna

  • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujący od dnia 1 października 2019 r.
  • Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Określenia zastosowane w procedurze:

1. AP – Archiwum Prac: www.ap.uj.edu.pl

2. Sekretariat – sekretariat lub dziekanat ds. studenckich odpowiedzialny za obsługę administracyjną kierunku

3. Rada Instytutu - Rada Instytutu, w którym wykonywana jest praca dyplomowa

4. Jednostka prowadząca kierunek:

  • biologia - Instytut Botaniki, Instytut Nauk o Środowisku, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,
  • Ecology and Evolution, zarządzanie zasobami przyrody, Environmental Protection and Management - Instytut Nauk o Środowisku,
  • neurobiologia - Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych,

Wybór promotora pracy

1. Student składa deklarację wyboru promotora pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej) w semestrze zimowym do 15 października, odpowiednio na III roku studiów I stopnia i I roku studiów II stopnia.

2. Promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony co najmniej na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy w jednostce prowadzącej kierunek.

3. Promotorem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudniony na Wydziale Biologii, a za zgodą Rady Wydziału także adiunkt lub starszy wykładowca, będący co najmniej 3 lata po doktoracie.

4. W szczególnych sytuacjach Rada Wydziału, po wcześniejszej akceptacji prodziekana ds. studenckich może wyrazić zgodę na realizację pracy magisterskiej poza Wydziałem. W tym przypadku promotorem może być pracownik posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

5. Na wniosek studenta prodziekan ds. studenckich może wyrazić zgodę na zmianę promotora pracy dyplomowej. W sytuacji określonej w pkt. 4 nowym promotorem może być pracownik Wydziału Biologii spełniający warunki określone w pkt. 3.

6. Liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje opiekuna naukowego i zatrudnionego w Instytucie Botaniki, Instytucie Nauk o Środowisku i Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych określa właściwe Zarządzenie Dziekana Wydziału Biologii.

Praca dyplomowa

1. Tematyka pracy magisterskiej musi być zgodna z zakładanymi efektami kształcenia na danym kierunku studiów i zaakceptowana przez Radę Instytutu do dnia 30 listopada na I roku studiów.

2. Tytuł pracy dyplomowej oraz recenzenci są zatwierdzani przez Radę Instytutu do dnia 31 marca na ostatnim roku studiów.

3. Recenzentem pracy dyplomowej może być pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i posiadający dorobek naukowy w dyscyplinie, której dotyczy praca. W sytuacji, kiedy promotorem jest pracownik naukowy nieposiadający habilitacji, recenzentem powinien być nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego.

4. Student zobowiązany jest do wprowadzenia do systemu AP pracy dyplomowej do ostatecznej akceptacji przez promotora najpóźniej 15 września w ostatnim roku akademickim danego toku studiów.

5. Tytuł pracy musi być zgodny z tytułem zatwierdzonym przez Radę Instytutu i wprowadzonym przez sekretariat do systemu AP.

6. Warunkiem koniecznym do zaliczenia pracowni licencjackiej na studiach I stopnia oraz pracowni specjalizacyjnej na ostatnim semestrze studiów II stopnia jest akceptacja pracy przez promotora w systemie AP. 7. Szczegóły procedury antyplagiatowej określa odrębny Regulamin przyjęty przez Radę Wydziału Biologii w dniu 21 maja 2019 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

1.1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

1.2. akceptacja pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP najpóźniej do dnia 30 września danego roku akademickiego,

1.3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,

1.4. uregulowanie swoich zobowiązań wobec bibliotek i Instytutu (zwrot książek, map, sprzętu, kart dostępu do pomieszczeń itp.),

1.5. złożenie w sekretariacie przynajmniej 7 dni roboczych przed terminem egzaminu, jednak nie później niż 30 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów:

  • wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych;
  • formularza potwierdzającego realizację ścieżki kształcenia;
  • danych o składzie komisji i terminie egzaminu dyplomowego;
  • podania o umieszczenie w suplemencie informacji o dodatkowych osiągnięciach wraz z potwierdzającymi je załącznikami i opracowanym tekstem;

W przypadku, kiedy praca dyplomowa została wprowadzona do AP przed 1 sierpnia 2020 roku, student dodatkowo składa w sekretariacie oświadczenie dotyczące praw autorskich, pobrane z AP. Status pracy „2-przesyłanie plików z pracą” lub „3-akceptacja danych” pozwala na zmianę oświadczenia na formę elektroniczną. Zmiany statusu pracy dokonuje promotor w systemie AP, praca powraca do statusu „1-wpisywanie danych pracy”. Po dokonaniu zmiany statusu pracy, student zatwierdza oświadczenie i zgody w wersji elektronicznej.

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem uczelni w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wszystkie dokumenty należy przesłać jako skany druków opatrzonych własnoręcznym podpisem na adres e-mail dziekanatu/sekretariatu: biologia@uj.edu.pl (biologia), dagmara.turchan@uj.edu.pl (neurobiologia) lub studia.inos@uj.edu.pl (pozostałe kierunki).

2. Recenzenci pracy magisterskiej lub licencjackiej teoretycznej uzupełniają formularz recenzji w systemie AP w formie tekstowej, a w przypadku pracy licencjackiej doświadczalnej recenzenci wczytują do systemu AP recenzje w formie pliku PDF (wzór dostępny po zalogowaniu: www.wb.uj.edu.pl/studia/formularze) co najmniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

3. Student ma możliwość zapoznania się z recenzjami w systemie AP.

4. Opłatę za wydanie dyplomu student dokonuje przed egzaminem na indywidualny numer konta podany w USOSweb.

Egzamin dyplomowy

1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi wyznaczony przez Radę Instytutu przewodniczący Komisji, promotor pracy oraz recenzent.

2. W przypadku pracy wykonanej poza Wydziałem, przewodniczący i recenzent są pracownikami zatrudnionymi na Wydziale Biologii.

3. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia pracy dyplomowej (nie dotyczy przypadku powtarzania roku). Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć termin egzaminu o kolejny miesiąc.

4. Do 30 września 2020 r. egzamin odbywa się w formie zdalnej, z zastosowaniem MS Teams i jest z zakresu wiedzy objętej programem studiów.

Sposób przeprowadzenia egzaminów dyplomowych z zastosowaniem MS Teams określa Zarządzenie Rektora nr 41 z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

5. Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów dyplomowych i wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zostaną udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku Wydziału po uprzednim uzgodnieniu z Z-cą Dyrektora danego Instytutu

Do pobrania

Instrukcja AP dla Studentów

Pobierz instrukcję dla studentów w formacie PDF

Download instruction for students in PDF format - english version

Instrukcja AP dla:

Instrukcja przygotowywania protokołu zdalnego w AP:

https://wb.uj.edu.pl/studia/formularze

FAQ - najczęstsze pytania