Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury UJ

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kryteria awansu ze stanowiska adiunkta ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UJ

 1. Znaczący dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego:
  - co najmniej 10 publikacji opublikowanych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (wg. ICI z podaniem IF czasopisma)
 2. Index Hirscha: H≥9 za całokształt dorobku publikacyjnego

 3. Kształcenie kadry:
  - ocena zajęć przez studentów, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 2 latach;
  - uzyskanie minimum 10 punktów za pełnienie funkcji promotora w przewodzie doktorskim lub promotora pracy magisterskiej:
 • pełnienie funkcji promotora w zakończonym lub otwartym przewodzie doktorskim – 3 pkt
 • pełnienie funkcji promotora pomocniczego w zakończonym lub otwartym przewodzie doktorskim – 1,5 pkt
 • pełnienie funkcji promotora pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat.

 2. W wyjątkowych przypadkach, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. kryteriów, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownicy dydaktyczni