Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profesury UJ

Kryteria awansu ze stanowiska ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO  ze stopniem naukowym DOKTORA HABILITOWANEGO na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w liczbie co najmniej 10 publikacji opublikowanych w czasopismach z bazy JCR (wykaz z podaniem 5-letniego IF czasopisma oraz punktacji MEiN)
 2. Index Hirscha H≥9 z całego dorobku publikacyjnego (Web of Science, Core Collection)
 3. Kształcenie kadry
  1. ocena przez studentów minimum średnia UJ, o ile kandydat podlegał takiej ocenie w ostatnich 3 latach; 
  2. uzyskanie minimum 8 punktów za pełnione funkcje:
 • promotora w przewodzie doktorskim – 3 pkt 
 • promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – 1,5 pkt
 • opiekuna pracy magisterskiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego magistra – 1 pkt
 • opiekuna pracy licencjackiej, zakończonej uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata – 0,5 pkt
 1. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat.

Zaleca się, aby kandydat do stanowiska profesora UJ w swoim dorobku zawodowym wykazał się kierownictwem co najmniej jednego projektu badawczego NCN/NCBiR lub równorzędnym, stażem zagranicznym oraz współpracą z badaczami z innych jednostek naukowych, w tym zagranicznych.

W przypadku, gdy pracownik w ocenianym okresie był zatrudniony w różnych grupach pracowników (badawczych, badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych), dorobek powinien odpowiadać wymogom dla poszczególnych grup proporcjonalnie do czasu pracy na poszczególnych stanowiskach.

W przypadku, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. minimalnych kryteriów lub zaleceń, a inne spełnia z nawiązką, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania

Kryteria awansu ze stanowiska ADIUNKTA BADAWCZEGO ze stopniem naukowym DOKTORA HABILITOWANEGO na stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 1. Dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w liczbie co najmniej 20 publikacji opublikowanych w czasopismach z bazy JCR (wykaz z podaniem 5-letniego IF czasopisma oraz punktacji MEiN, w tym min. 10 artykułów jako autor wiodący, tj. pierwszy, ostatni lub korespondencyjny)
 2. Index Hirscha H≥ 13 z całościowego dorobku publikacyjnego (Web of Science, Core Collection)
 3. Kierownictwo przynajmniej jednego projektu badawczego NCN/ NCBiR lub równorzędnego w ciągu ostatnich 5 lat.
 4. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za ostatnie 5 lat.

Zaleca się, aby kandydat do stanowiska profesora UJ w swoim dorobku zawodowym wykazał się stażem zagranicznym oraz współpracą z badaczami z innych jednostek naukowych, w tym zagranicznych.

W przypadku, gdy pracownik w ocenianym okresie był zatrudniony w różnych grupach pracowników (badawczych, badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych), dorobek powinien odpowiadać wymogom dla poszczególnych grup proporcjonalnie do czasu pracy na poszczególnych stanowiskach.

W przypadku, gdy kandydat nie spełnia jednego z ww. minimalnych kryteriów lub zaleceń, a inne spełnia z nawiązką, decyzję w sprawie awansu podejmuje Wydziałowa Komisja Konkursowa i Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pliki do pobrania