Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady dyplomowania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura antyplagiatowa

REGULAMIN dotyczący procedury antyplagiatowej prac dyplomowych na Wydziale Biologii UJ

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej na Wydziale Biologii UJ od roku akademickiego 2018/19.
 1. Procedura antyplagiatowa jest obowiązkowa dla oceny oryginalności prac dyplomowych napisanych w języku polskim. Pomyślna weryfikacja wskazanych prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) jest warunkiem dopuszczenia prac do dalszych czynności w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.
 1. Przedmiotem weryfikacji oryginalności pracy licencjackiej lub magisterskiej jest wersja dokumentu wgrana przez studenta do Archiwum Prac (AP) i zaakceptowana przez promotora pracy dyplomowej.
   
 2. Praca wprowadzona do AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA. Wynik weryfikacji w formie raportu ogólnego przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Rezultat badania antyplagiatowego nie stanowi ostatecznego rozstrzygnięcia czy praca dyplomowa jest plagiatem, czy nie. O ostatecznym wyniku kontroli antyplagiatowej decyduje opiekun pracy dyplomowej.
   
 3. W JSA parametrem wskazującym na poziom podobieństwa pracy badanej do innych prac z Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD) i dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania (internet, akty prawne, uczelniane bazy referencyjne) jest wskaźnik PRP – Procentowy Rozmiar Podobieństwa. Wynik przedstawiony jest w podziale na cztery bloki, z których każdy różni się długością fraz branych do obliczenia PRP. Wynikiem wiodącym jest ≥10 wyrazów we frazie.
   
 4. W przypadku wystąpienia w pracy zapożyczeń, stanowiących przypisanie sobie autorstwa części lub całości cudzego utworu, promotor pracy dyplomowej składa Załącznik 1 wraz z raportem JSA do Dziekana Wydziału Biologii, który powołuje komisję w składzie trzech osób. Jeśli komisja uzna zapożyczenia występujące w pracy za niedopuszczalne, procedura obrony zostaje zablokowana. Wobec autora/ki pracy wszczyna się postępowanie dyscyplinarne określone przez art. 214 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
   
 5. Autor pracy ma prawo do odwołania się od stwierdzeń zawartych w Załączniku 1 stanowiącym opinię promotora pracy dyplomowej. W takim wypadku:
  • odwołanie wraz z uzasadnieniem musi zostać złożone do Dziekana Wydziału Biologii w ciągu siedmiu dni od daty złożenia Załącznika nr 1 w dziekanacie,
  • odwołanie rozpatruje komisja powołana przez Dziekana Wydziału Biologii,
  • złożenie takiego odwołania wstrzymuje przekazanie do Rektora wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2019 roku.
Pliki do pobrania
docx
Wniosek promotora w sprawie niepoduszczenia pracy dyplomowej do obrony

Widok zawartości stron Widok zawartości stron