Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Obowiązujące przepisy

Wytyczne Rady Wydziału Biologii UJ dotyczące konstrukcji rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów.

Rada Wydziału Biologii UJ zaleca aby w skład rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów wchodziły co najmniej dwie publikacje oryginalne z listy A wykazu czasopism naukowych.

Zalecana forma rozprawy doktorskiej:

 • Strona tytułowa (dostępna: http://www.wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty)
 • Streszczenie
 • Wstęp zawierający cel, hipotezy, zadania badawcze do 15 stron wydruku
 • Artykuły naukowe
 • Oświadczenia współautorów określające indywidualny procentowy wkład i  krótkie merytoryczne uzasadnienie.
 • Dyskusja do 15 stron wydruku
 • Bibliografia wykorzystana we wstępie i dyskusji

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z podaniem tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, propozycją promotora i dyscypliny dodatkowej.
 2. Oryginał lub poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu magisterskiego.
 3. Wykaz prac naukowych (w tym publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym) oraz informacja o działalności popularyzacyjnej naukę.
 4. Życiorys.
 5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
 6. Jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, najczęściej opiekuna naukowego, tj. przyszłego promotora, w której zgadza się on na przyjęcie funkcji promotora.
 7. Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Instytutu.
 8. Jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie – informacja o przebiegu przewodu doktorskiego.
 9. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy, jeśli kandydat jest spoza UJ.

Ewentualnie:

 1. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego).
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron