Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Obowiązujące przepisy

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1852/1
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/249/1
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/882/1
 4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1311/1
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1842/1
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Wymogi stawiane kandydatom

Kandydatem ubiegającym się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Biologii UJ w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologii może być osoba, która prócz wymogów ustawowych, powinna spełniać następujące warunki:

 1. Posiada wartościowy dorobek naukowy, w tym przynajmniej kilkanaście publikacji w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych (z listy A MNiSW i/lub z listy Journal Citation Reports);
 2. jest autorem „do korespondencji” w co najmniej 5 publikacjach w liczących się czasopismach międzynarodowych;
 3. jest/była kierownikiem grantu KBN/NCN lub równorzędnych;
 4. odbyła staż zagraniczny
 5. prowadziła różnorodne zajęcia dydaktyczne na dobrym poziomie (według wyników ankiet oraz opinii hospitujących) i pełnił funkcję opiekuna co najmniej 2 magistrantów;
 6. wykazała się popularyzacją nauki (publikacje o charakterze popularno-naukowym, otwarte wykłady itp.);
 7. wykazała się działalnością organizacyjną na rzecz jednostki naukowej;

Warunki 1, 2, 3 i 4 mają zagwarantować samodzielność naukową i finansową, warunku 5, 6 i 7 – wartościowy udział w prowadzeniu dydaktyki.

Wzory Dokumentacji Wniosku Habilitacyjnego