Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura postępowania habilitacyjnego

Skrócona informacja o nowej procedurze postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne prowadzonej w Uniwersytecie Jagiellońskim przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne 

(stan na dzień 29 października 2020 r.)

  1. Naczelną podstawą prawną nowego postępowania habilitacyjnego jest rozdział 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). W załączeniu odpowiedni fragment ustawy.   
  2. Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek habilitanta skierowany do organu centralnego – Rady Doskonałości Naukowej i jest kontynuowane przez podmiot habilitujący zaproponowany przez habilitanta – Uniwersytet Jagielloński, w którym w przypadku  habilitacji w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki biologiczne UJ.
  3. Instrukcja składania wniosku do Rady Doskonałości Naukowej oraz wzory wymaganych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej tego organu (https://www.rdn.gov.pl) w zakładce > Postępowania habilitacyjne.

Uwaga 1. Dokument „Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny” powinien zawierać oświadczenia habilitanta oraz współautorów wskazujące na ich merytoryczny wkład w powstanie każdej pracy, wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego. Chociaż Rada Doskonałości Naukowej nie zaleca deklarowania procentowego szacowania udziałów współautorów, Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ z reguły zwracać się będzie o przedstawienie udziałów zarówno pod względem merytorycznym jak i procentowym (podstawa: § 17 ust. 3 uchwały Senatu UJ, o której mowa punkcie 6 niniejszej instrukcji). Lepiej zatem te procentowe udziały podać od razu, już na tym etapie.

  1. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym Rada Doskonałości Naukowej przekazuje dokumentację podmiotowi habilitującemu – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.  
  2. Dalszą częścią postępowania zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podejmuje uchwałę  o wyrażeniu zgody lub niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania i powiadamia Radę Doskonałości Naukowej o swojej decyzji, z prośbą o wyznaczenie czterech członków komisji habilitacyjnej - przewodniczącego i trzech recenzentów (pełny skład siedmioosobowej komisji habilitacyjnej zostanie uzupełniony w dalszym etapie o jeszcze jednego recenzenta, sekretarza komisji i członka komisji przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne UJ).    

Uwaga 2: Podejmując swoją decyzję, Rada Dyscypliny Nauki biologiczne UJ bierze pod uwagę kryteria, przyjęte jako zalecenia względem kandydatów na posiedzeniu Rady w dniu 28 stycznia 2020 r. Informacja o tych zaleceniach udostępniana jest zainteresowanym kandydatom przez Przewodniczącego Rady.

  1. Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ przeprowadza postępowania habilitacyjne, stosując się ściśle do zapisów rozdziałów IV i V Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zawartej w załączniku nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku (odpowiednie fragmenty uchwały w załączeniu), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 90/X/2020 Senatu UJ z dnia 28 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik