Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura postępowania habilitacyjnego

Skrócona informacja o nowej procedurze postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne prowadzonej na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne

(stan na dzień 1 stycznia 2022 r.)

 1. Podstawy prawne postępowania habilitacyjnego, szczegółowe wykładnie obowiązujących przepisów, a także dokładne instrukcje proceduralne zawarte są w poradniku „Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego. Poradnik aktualizowany (ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2021 r.)”, opublikowanym przez Radę Doskonałości Naukowej i dostępnym na stronie internetowej tego organu w zakładce „Dobre praktyki”.
 2. Naczelną podstawą prawną nowego postępowania habilitacyjnego jest rozdział 3 Ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) (w załączeniu odpowiednie fragmenty ustawy). Postępowanie zostaje wszczęte na wniosek habilitanta skierowany do Rady Doskonałości Naukowej i jest kontynuowane przez podmiot habilitujący zaproponowany przez kandydata.
 3. Wnioskami o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne przez Uniwersytet Jagielloński zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki biologiczne UJ.
 4. Rada Dyscypliny Nauki biologiczne UJ zaleca, aby przed wysłaniem wniosku do Rady Doskonałości Naukowej kandydat przeanalizował swój dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny pod względem zgodności ze zwyczajowymi standardami przyjętymi dla tej dyscypliny na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym celu kandydaci mogą konsultować się z Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ lub, jeśli są pracownikami Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii lub Małopolskiego Centrum Biotechnologii – z kierownikami tych jednostek lub wyznaczonymi przez nich pełnomocnikami.
 5. Instrukcja składania wniosku do Rady Doskonałości Naukowej oraz wzory wymaganych dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej tego organu (https://www.rdn.gov.pl) w zakładce „Postępowania habilitacyjne”.
  Uwaga. Dokument „Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny” powinien zawierać oświadczenia habilitanta oraz współautorów wskazujące na ich wkład w powstanie każdej pracy, wchodzącej w skład osiągnięcia habilitacyjnego – nie tylko pod względem merytorycznym (zgodnie z wymaganiami Rady Doskonałości Naukowej) ale również oszacowania procentowego  (podstawa: § 17 ust. 3 uchwały Senatu UJ, o której mowa punkcie 8 niniejszej instrukcji).
 6. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym Rada Doskonałości Naukowej przekazuje dokumentację podmiotowi habilitującemu – Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
 7. Dalszą częścią postępowania zajmuje się Rada Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, która podejmuje uchwałę  o wyrażeniu zgody lub niewyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania i powiadamia Radę Doskonałości Naukowej o swojej decyzji, z prośbą o wyznaczenie czterech członków komisji habilitacyjnej - przewodniczącego i trzech recenzentów (pełny skład siedmioosobowej komisji habilitacyjnej zostanie uzupełniony w dalszym etapie o jeszcze jednego recenzenta, sekretarza komisji i członka komisji przez Radę Dyscypliny Nauki biologiczne UJ).
 8. Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ przeprowadza postępowania habilitacyjne, stosując się ściśle do zapisów rozdziałów IV, V i VI Procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zawartej w załączniku nr 1 do uchwały nr 87/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Senatu UJ nr 90/X/2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz nr 14/II/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. (odpowiednie fragmenty zaktualizowanej procedury w załączeniu).
 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik