Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury doktorskie

Jesteś w Szkole Doktorskiej

 • Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów, w liczbie nie większej niż dwóch, albo przez promotora i promotora pomocniczego.
 • Doktorantowi w terminie do 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia (dnia złożenia ślubowania) wyznacza się promotora lub w uzasadnionych przypadkach promotorów:
 1. promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora lub osoba niespełniająca warunków określonych powyżej, ale jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej i Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie badań naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
 2. promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.
 3. Promotorem nie może zostać osoba, o której mowa w art. 190 ust. 6 ustawy ( tj. osoba, która w okresie ostatnich 5 lat: była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji
 • Doktorant wnioskuje za pośrednictwem Kierownika programu kształcenia o wyznaczenie promotora lub promotorów. Wniosek wraz załącznikami doktorant składa w dziekanacie ds. doktorantów.
 • Promotora lub promotorów wyznacza Rada Dyscypliny Nauki biologiczne.
 • Promotor pomocniczy wyznaczany jest na wniosek doktoranta.
 • W przypadku, gdy rozprawa doktorska przygotowana będzie w dziedzinie nauki, promotora lub promotorów wyznacza senat.

Uwagi

Jeśli promotor lub promotor pomocniczy jest spoza jednostki UJ należy do wniosku dołączyć krótki rys naukowy tej osoby zawierający m.in.: jednostkę zatrudnienia, tytuł naukowy, najważniejsze publikacje naukowe.

Zgodnie z art. 187 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

 • Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 • Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
 • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym:
 1. monografia naukowa,
 2. zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych,
 3. praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lubartystyczna, a także
 4. samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
 • Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.
 • W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

Zalecania dotyczące rozprawy doktorskiej w postaci spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych:

 • powinna zawierać co najmniej 2 oryginalne prace naukowe opublikowane w czasopismach z Journal Citation Reports [Web of Science, tzw. core collection].
 • w artykułach tych doktorant powinien być autorem pierwszym lub korespondencyjnym.
 • zbiór ten może być rozszerzony o wyniki dotychczas nieopublikowane.

Zalecana dotyczące formy rozprawy doktorskiej w postaci spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych:

 • Strona tytułowa (dostępna: http://www.wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty)
 • Streszczenie
 • Wstęp zawierający cel, hipotezy, zadania badawcze do 15 stron wydruku
 • Opublikowane artykuły naukowe (ilość wyników opublikowanych zawartych
  w rozprawie powinna przewyższać ilość wyników niepublikowanych)
 • nieopublikowane artykuły naukowe (jeśli artykuły zostały wysłane już do redakcji czasopisma, do takiego manuskryptu dołączone powinno być potwierdzenie z redakcji o otrzymaniu manuskryptu)
 • Oświadczenia współautorów określające indywidualny procentowy wkład i  krótkie merytoryczne uzasadnienie.
 • Dyskusja do 15 stron wydruku
 • Bibliografia wykorzystana we wstępie i dyskusji

I. Przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant składa w dziekanacie  wypełniony formularz „Metryczka rozprawy doktorskiej” ( zgodnie z zarządzeniem nr 155 Rektora UJ z dnia 28  grudnia 2020 r). Czynność ta jest niezbędna do wprowadzenia rozprawy doktorskiej do serwisu Archiwum Prac (AP).

Po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych z metryczki doktorant uzupełnienia poniższe dane w serwisie Archiwum Prac:

 1. język, w którym przygotowano rozprawę doktorską;
 2. tłumaczenie tytułu rozprawy doktorskiej w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim, jeżeli język rozprawy jest inny niż polski lub angielski, oraz jej krótki opis i słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim;
 3. niezabezpieczone pliki w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, zawierające:

rozprawę doktorską wraz z ewentualnymi załącznikami,

streszczenie rozprawy doktorskiej w języku pracy i angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim,

opis rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną;

 1. oświadczenie o prawach autorskich

Proszę pamiętać, że istnieje konieczność akceptacji w serwisie AP  przez promotora raportu antyplagiatowego oraz umieszczenie opinii, o której mowa w pkt 3 (poniżej)

Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej kandydat składa wniosek o przeprowadzenie postepowania o nadanie stopnia doktora.

Do wniosku kandydat dołącza*:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących posiadania tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, z zastrzeżeniem art. 186 ust 2 ustawy; (kserokopia dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu)
 2. rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (3egzemplarze) i na elektronicznym nośniku danych**;
 3. pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie  dotyczy promotora pomocniczego)wygenerowaną z serwisu AP;
 4. streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe niż 10 stron, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim nie dłuższe niż 10 stron;
 5. oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora;
 6. zaakceptowany przez promotora raport( wydruk z AP), potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;
 7. zaświadczenie ze szkoły doktorskiej o ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej;
 8. informację o publikacjach kandydata, spełniających jeden z warunków koniecznych do nadania stopnia doktora ( należy złożyć wykaz publikacji, jeśli jest więcej niż jedna, spełniających poniższe wymagania oraz wydruk jednej pełnej publikacji, która będzie podstawą do spełnienia wspomnianego warunku):

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.

względnie także innych publikacjach wraz z oświadczeniem w przypadku gdy:

 1. artykuł naukowy, o którym mowa w pkt. 8 a), opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie artykułu z określeniem procentowego udziału każdego autora w jego powstanie.

Z zastrzeżeniem, że:

 • Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego.
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczenia przez wyżej wymienione osoby.
 1. praca zbiorowa, o której mowa w pkt 8 b), jest pracą wieloautorską, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie pracy zbiorowej z określeniem procentowego udziału każdego autora w jej powstanie.

Z zastrzeżeniem, że:

 • Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu, określające indywidualny wkład kandydata w powstanie tej pracy.
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat, z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczeń przez wyżej wymienione osoby.

9) oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie. Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.

10) oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z serwisu AP.

Wniosek o przeprowadzenie postępowania wraz z załącznikami kandydat składa w postaci papierowej i elektronicznej1 w dziekanacie Wydziału Biologii, u osoby odpowiedzialnej za  administracyjną obsługę Rady Dyscypliny Nauki biologiczne.

 

Uwagi

*Jeżeli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub nie będzie zawierał wszystkich wymaganych załączników kandydat zostaje wezwany do usunięcia braków w terminie nie krótszym niż 7 dni. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, rada dyscypliny pozostawia wniosek bez rozpoznania.

** Rozprawę doktorską, wniosek o przeprowadzenie postępowania wraz z załącznikami wymienionymi powyżej w punktach 1-10, doktorant składa:

 • w postaci papierowej (rozprawa doktorska 3 egz. pozostałe dokumenty w 1 egzemplarzu)
 •  i elektronicznej (1 płytka CD/pendrive lub inny nośnik elektroniczny)

Propozycje promotora w sprawie:

 • Składu komisji doktorskiej (skład-procedura wydziałowo-instytutowa)
 • Kandydatur na recenzentów (procedura wydziałowo-instytutowa)

PRAKTYCZNE INFORMACJE

Powołanie komisji doktorskiej

 • Przewodniczący rady dyscypliny proponuje skład komisji doktorskiej w skład, której wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) trzej recenzenci,

4) co najmniej czterech członków,

Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza sekretarza komisji doktorskiej, który protokołuje przebieg publicznej obrony.

 • W skład komisji doktorskiej mogą być powołane wyłącznie osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujące dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy oraz osoby niespełniające warunków określonych powyżej, ale będące pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej i Rada Dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie badań naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Wyznaczona przez radę dyscypliny komisja doktorska:

 1. podejmowania uchwały w przedmiocie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony,
 2. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 3. podejmowania uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Wyznaczenie recenzentów

 • Rada dyscypliny wyznacza trzech recenzentów.

Recenzentem może być:

 1. osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł   profesora, reprezentująca dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.
 2. niespełniająca powyższego warunku określonego, ale która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, i rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Recenzentem nie może być:

 1. osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.
 2. osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu ani jednostki, której pracownikiem jest kandydat.
 • Recenzent sporządza recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Doktorant może zostać dopuszczony do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, kiedy:

 1. Otrzymał pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów
 2. Spełnił wymogi formalne do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 • Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje otrzymane recenzje przewodniczącemu komisji doktorskiej chyba, że wszystkie trzy recenzje są pozytywne, wówczas komisja doktorska nie zbiera się, a przewodniczący rady dyscypliny dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 • Jeżeli wpłyną dwie pozytywne i jedna negatywna recenzja to przewodniczący komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 • W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej rada dyscypliny wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.
 • Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej kandydatowi przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia rady dyscypliny.

W przypadku dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przewodniczący komisji wyznacza termin obrony.

 

Przewodniczący rady dyscypliny:

 1. zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu o dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 2. udostępnia w BIP rozprawę doktorską, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, jeśli jest ona pracą pisemną wraz z jej streszczeniem oraz recenzjami.

W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

 

Uwaga

Niezwłocznie po podjęciu przez komisję doktorską albo radę dyscypliny uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej albo po dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej przez przewodniczącego rady dyscypliny, pracownik wydziału uzupełnia w USOS planowany termin obrony. Termin obrony nie może zostać wyznaczony w okresie krótszym niż 40 dni od dnia dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej

 • W przypadku dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przewodniczący komisji wyznacza termin obrony.
 • O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący rady dyscypliny zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu.
 • Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji, które prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 • Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 • Komisja doktorska może przeprowadzić publiczną obronę przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego komisji doktorskiej i dwóch recenzentów.
 • Przebieg obrony:
 1. kandydat przedstawienia autoreferat((główną tematykę i wnioski rozprawy)
 2. przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji. (W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji streszcza recenzję i przedstawia jej wniosek, a na żądanie któregokolwiek z członków komisji lub kandydata recenzja jest odczytywana w całości.)
 3. przewodniczący komisji doktorskiej otwiera dyskusję. W dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu. O udzieleniu głosu decyduje prowadzący posiedzenie.
 • Po zakończeniu publicznej obrony komisja na posiedzeniu podejmuje uchwałę zawierającą wniosek w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowania projektu uchwały dla rady dyscypliny o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora.
 • Jeśli co najmniej dwóch recenzentów zgłosi w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli uzyskał on bezwzględną większość głosów.

Za przeprowadzenie obrony odpowiadają powołane Komisje doktorskie.

 
 • Rada dyscypliny na wniosek Komisji doktorskiej podejmuje uchwałę ws. wyróżnienia rozprawy doktorskiej
 • Uchwała rady dyscypliny o odmowie nadania stopnia doktora zawiera uzasadnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych, na podstawie których wydano decyzję o odmowie.
 • Na decyzję o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem rady dyscypliny w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.