Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury doktorskie

Jesteś lub byłeś na studiach doktoranckich, masz formalnie wyznaczonego promotora i wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

 • Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 • Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
 • Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym:
 1. monografia naukowa,
 2. zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych,
 3. praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także
 4. samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
 • Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.
 • W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.
 • Przewodniczący rady dyscypliny, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP rozprawę doktorską, jeśli jest pracą pisemną wraz z jej streszczeniem oraz recenzjami.
 • W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

Zalecania dotyczące rozprawy doktorskiej w postaci spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych:

 • powinna zawierać co najmniej 2 oryginalne prace naukowe opublikowane w czasopismach z Journal Citation Reports [Web of Science, tzw. core collection].
 • w artykułach tych doktorant powinien być autorem pierwszym lub korespondencyjnym.
 • zbiór ten może być rozszerzony o wyniki dotychczas nieopublikowane.

Zalecana dotyczące formy rozprawy doktorskiej w postaci spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych:

 • Strona tytułowa (dostępna: http://www.wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty)
 • Streszczenie
 • Wstęp zawierający cel, hipotezy, zadania badawcze do 15 stron wydruku
 • Opublikowane artykuły naukowe (ilość wyników opublikowanych zawartych w rozprawie powinna przewyższać ilość wyników niepublikowanych)
 • Nieopublikowane artykuły naukowe (jeśli artykuły zostały wysłane już do redakcji czasopisma, do takiego manuskryptu dołączone powinno być potwierdzenie z redakcji o otrzymaniu manuskryptu)
 • Oświadczenia współautorów określające indywidualny procentowy wkład i  krótkie merytoryczne uzasadnienie.
 • Dyskusja do 15 stron wydruku
 • Bibliografia wykorzystana we wstępie i dyskusji

Przed złożeniem rozprawy doktorskiej doktorant składa w dziekanacie  wypełniony formularz „Metryczka rozprawy doktorskiej” ( zgodnie z zarządzeniem nr 155 Rektora UJ z dnia 28  grudnia 2020 r). Czynność ta jest niezbędna do wprowadzenia rozprawy doktorskiej do serwisu Archiwum Prac (AP).

Po wprowadzeniu przez pracownika dziekanatu danych z metryczki doktorant uzupełnienia poniższe dane w serwisie Archiwum Prac:

a) język, w którym przygotowano rozprawę doktorską;
b) tłumaczenie tytułu rozprawy doktorskiej w języku angielskim lub w języku polskim i angielskim, jeżeli język rozprawy jest inny niż polski lub angielski, oraz jej krótki opis i słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim;
c) niezabezpieczone pliki w formacie PDF z możliwością odczytu maszynowego, zawierające:

 1. rozprawę doktorską wraz z ewentualnymi załącznikami,
 2. streszczenie rozprawy doktorskiej w języku pracy i angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim,
 3. opis rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną;

d) oświadczenie o prawach autorskich

Proszę pamiętać, że istnieje konieczność akceptacji w serwisie AP  przez promotora raportu antyplagiatowego oraz umieszczenie opinii, o której mowa w pkt 3

Następnie kandydat składa w dziekanacie wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej.

Do wniosku kandydat dołącza następującą dokumentację:

1)  kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących posiadania tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, z zastrzeżeniem art. 186 ust 2 ustawy;

2)  rozprawę doktorską przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (3 egzemplarze wygenerowane z AP) i na elektronicznym nośniku danych1);

3) pozytywną opinię promotora lub promotorów na temat rozprawy doktorskiej (nie  dotyczy promotora pomocniczego) wygenerowaną z serwisu AP;

4) streszczenie rozprawy w języku angielskim nie dłuższe niż 10 stron, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim nie dłuższe niż 10 stron;

5) oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o stopień doktora;

6) zaakceptowany przez promotora raport, potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wraz z oceną promotora, czy rozprawa doktorska stanowi pracę oryginalną;

7) informację o publikacjach kandydata, spełniających jeden z warunków koniecznych do nadania stopnia doktora:

a) 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub

b) 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.

wraz z oświadczeniem w przypadku gdy:

 1. artykuł naukowy, o którym mowa w pkt. 7a), opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej jest wieloautorski, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie artykułu z określeniem procentowego udziału każdego autora w jego powstanie.

Z zastrzeżeniem, że:

 • Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego.
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia pierwszego autora, kierownika projektu, przewodniczącego zespołu lub autora korespondencyjnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczenia przez wyżej wymienione osoby.
 1. praca zbiorowa, o której mowa w pkt 7 b), jest pracą wieloautorską, kandydat załącza do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora oświadczenie wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład kandydata w powstawanie pracy zbiorowej z określeniem procentowego udziału każdego autora w jej powstanie.

Z zastrzeżeniem, że:

 • Gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów, kandydat załącza oświadczenie redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu, określające indywidualny wkład kandydata w powstanie tej pracy.
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia redaktora pracy, pierwszego autora, autora korespondencyjnego, kierownika projektu lub przewodniczącego zespołu w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie wymaganego oświadczenia od któregokolwiek z nich. W takim przypadku oświadczenie składa kandydat, z wyjaśnieniem przyczyn niezłożenia oświadczeń przez wyżej wymienione osoby.

8) oświadczenie, że przedłożona rozprawa nie była przedmiotem innego postępowania o nadanie stopnia doktora ani nie toczy się na jej podstawie postępowanie o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie.
Jeżeli kandydat ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia w tej samej dyscyplinie, należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie tego postępowania.

9) zaświadczenie o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK

10) oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z serwisu AP.

Należy pamiętać, że:

Rozprawę doktorską, wniosek wraz z załącznikami wymienionymi powyżej, doktorant składa:

 • w postaci papierowej - wydruk z AP (rozprawa doktorska 3 egzemplarzach pozostałe dokumenty w 1 egzemplarzu) 
 • i elektronicznej) (1 płytka CD lub pendrive)

w dziekanacie Wydziału Biologii.

Propozycje promotora w sprawie:

Powołania komisji egzaminacyjnej/ch (skład-procedura wydziałowo-instytutowa)

Powołania komisji doktorskiej (skład-procedura wydziałowo-instytutowa)

Wyznaczenia recenzentów (procedura wydziałowo-instytutowa)

Wyznaczenie recenzentów

 • Rada dyscypliny wyznacza trzech recenzentów.

Recenzentem może być:

 1. osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, reprezentująca dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej.
 2. niespełniająca powyższego warunku, ale która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, i rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Recenzentem nie może być:

 1. osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, w szczególności która ma wspólne prace badawcze, wspólny dorobek publikacyjny z kandydatem.
 2. osoba będąca pracownikiem Uniwersytetu ani jednostki, której pracownikiem jest kandydat.
 • Recenzent sporządza recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej otrzymania.

Po sporządzeniu rozprawy doktorskiej i jej akceptacji przez promotora kandydat składa wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej.

 1. Rada dyscypliny w celu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK ustala egzamin z dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej (nauki biologiczne) oraz powołuje komisję egzaminacyjną i jej przewodniczącego.
  Komisja egzaminacyjna decyduje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.
  Można określić konkretną liczbę członków komisji np. 4. Zwyczajowo powołuje się Kierownika studiów doktoranckich jako przewodniczącego, promotora/promotorów oraz dwóch egzaminatorów.
 2. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane:

a) na podstawie certyfikatu wymienionego w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

lub

b) przeprowadzany jest egzamin doktorski z obcego języka nowożytnego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego

Rada dyscypliny powołuje komisję z języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

Na wniosek doktoranta rada dyscypliny wyznacza komisję doktorską, która wykonuje czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora (ws. podejmowania uchwały w przedmiocie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony, przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, podejmowania uchwały o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, kieruje do rady dyscypliny wiosek o wyróżnienie).

W skład komisji doktorskiej wchodzą:

 1. przewodniczący,
 2. zastępca przewodniczącego,
 3. trzej recenzenci,
 4. co najmniej czterech członków, w tym promotor lub promotorzy.

Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza sekretarza komisji doktorskiej, który protokołuje przebieg publicznej obrony.

W skład komisji doktorskiej, wchodzą wyłącznie osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujące dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do tematu rozprawy doktorskiej z zastrzeżeniem art. 190 ust. 5 ustawy (dotyczy osoby, która nie spełnia powyższego kryterium ale jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej i jeżeli rada dyscypliny uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska).

Doktorant może zostać dopuszczony do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, jeżeli:

 1. Otrzymał pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów
 2. Spełnił wymogi formalne do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.
 • Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje otrzymane recenzje przewodniczącemu komisji doktorskiej chyba, że wszystkie trzy recenzje są pozytywne, wówczas komisja doktorska nie zbiera się, a przewodniczący rady dyscypliny dopuszcza do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 • Po otrzymaniu recenzji przewodniczący komisji doktorskiej zwołuje posiedzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
 • W przypadku otrzymania co najmniej dwóch negatywnych recenzji rozprawy doktorskiej rada dyscypliny wydaje postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony.
 • Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej kandydatowi przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia rady dyscypliny.

W przypadku dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przewodniczący komisji wyznacza termin obrony.

Przewodniczący rady dyscypliny:

 1. zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu o dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 2. udostępnia w BIP rozprawę doktorską, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, jeśli jest ona pracą pisemną wraz z jej streszczeniem oraz recenzjami.

W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.

 • W przypadku dopuszczenia kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, przewodniczący komisji wyznacza termin obrony.
 • O dacie i miejscu publicznej obrony rozprawy doktorskiej przewodniczący rady dyscypliny zawiadamia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu.
 • Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji, które prowadzi przewodniczący komisji lub jego zastępca.
 • Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 • Komisja doktorska może przeprowadzić publiczną obronę przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego komisji doktorskiej i dwóch recenzentów.
 • Przebieg obrony:
 1. kandydat przedstawienia autoreferat (główną tematykę i wnioski rozprawy)
 2. przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji. (W przypadku nieobecności recenzenta przewodniczący komisji streszcza recenzję i przedstawia jej wniosek, a na żądanie któregokolwiek z członków komisji lub kandydata recenzja jest odczytywana w całości.)
 3. przewodniczący komisji doktorskiej otwiera dyskusję. W dyskusji mogą brać udział wszyscy obecni na posiedzeniu. O udzieleniu głosu decyduje prowadzący posiedzenie.
 • Po zakończeniu publicznej obrony komisja na posiedzeniu podejmuje uchwałę zawierającą wniosek w przedmiocie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowania projektu uchwały dla rady dyscypliny o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora.
 • Jeśli co najmniej dwóch recenzentów zgłosi w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, przewodniczący poddaje ten wniosek pod głosowanie. Komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli uzyskał on bezwzględną większość głosów.

Za przeprowadzenie obrony w zależności od przynależności do danego instytutu odpowiada odpowiednio:

 • Instytut Botaniki
 • Instytut Nauk o Środowisku
 • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 • Rada dyscypliny, po otrzymaniu projektu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora na posiedzeniu, zwołanym nie później niż w terminie 3 miesięcy, podejmuje uchwałę w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora
 • Komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeżeli:

- co najmniej dwóch recenzentów zgłosiło w recenzji wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej

- wniosek o wyróżnienie uzyskał bezwzględną większość głosów komisji
doktorskiej

 • Uchwała rady dyscypliny o odmowie nadania stopnia doktora zawiera uzasadnienie ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych, na podstawie których wydano decyzję o odmowie.
 • Na decyzję o odmowie nadania stopnia doktora kandydatowi przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem rady dyscypliny w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista plików i katalogów

Znajdujesz się w katalogu Procedury doktorskie 2

Brak podfolderów dla tego katalogu
Wyznaczenie recenzentów.docx
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej_PL_ENG.docx
Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej.docx
Powołanie komisji egzaminacyjnej_PhD.docx
Powołanie komisji egzaminacyjnej.docx
Powołanie komisji doktorskiej.docx
Oświadczenie_współautorstwo_Kandydat_PL_ENG.docx
Oświadczenie_współautorstwo_Kandydat.docx
Oświadczenie_przedmiot_postępowania_PL_ENG.docx
Oświadczenie_przedmiot_postępowania.docx
oświadczenie_prawa_autorskie_PL_EN.docx
Oświadczenie_dyscyplina_PL_ENG.docx
Oświadczenie_dyscyplina.docx
Metryczka rozprawy doktorskiej.docx
Doctoral dissertation record.docx