Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedury doktorskie

Jesteś na studiach doktoranckich, a Twój przewód doktorski został otwarty przed 1 maja 2019

Komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, powołane przez radę wydziału do czynności związanych z przewodem doktorskim, zachowują swoje kompetencje.

Jeżeli nie została powołana komisja do przeprowadzenia egzaminów doktorskich, rada dyscypliny powołuje komisje na zasadach dotychczasowych w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – co najmniej cztery osoby;
 2. dyscypliny dodatkowej – co najmniej trzy osoby;
 3. języka obcego nowożytnego – co najmniej trzy osoby.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora po wszczęciu przewodu doktorskiego zdaje egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. Dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 4 osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotor lub drugi promotor lub kopromotor.
 2. Dyscypliny dodatkowej – w składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej 1 posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej.
 3. Nowożytnego języka obcego -  składzie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski znajdują się co najmniej 3 osoby, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.
  Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu jeśli kandydat ubiegając się o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawi certyfikat wymieniony w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia  2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy pamiętać, że:

 1. Po powołaniu komisji oraz ustaleniu terminu danego egzaminu doktorant powinien zgłosić się do mgr Małgorzaty Plucińskiej-Pająk malgorzata.plucinska-pajak@uj.edu.pl z prośbą o przygotowanie protokołu egzaminacyjnego.
 2. Aktualnie egzaminy z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego odbywają się za pośrednictwem MsTEAMS.
 3. Egzaminy są oceniane z zastosowaniem skali ocen obowiązującej na UJ.

W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich rada dyscypliny przeprowadzająca przewód doktorski, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

Komisja doktorska*, powołana przez radę wydziału do czynności związanych z przewodem doktorskim, zachowuje swoje kompetencje.


Jeżeli w przewodzie doktorskim nie została powołana komisja doktorska*, rada dyscypliny może powołać co najmniej siedmioosobową komisję, złożoną z:

 1. członków wydziału, na którym dotychczas prowadzone było postępowanie, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej reprezentującej dyscyplinę lub dyscyplinę pokrewną w stosunku do dyscypliny odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej lub z osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej;
 2. recenzentów rozprawy doktorskiej;
 3. promotora/promotorów (promotor pomocniczy może wchodzić w skład komisji doktorskiej bez prawa udziału w głosowaniu).

Komisja doktorska*- to komisja powołana do:

 1. podejmowania uchwał w przedmiocie dopuszczenia rozprawy doktorskiej do publicznej obrony;
 2. przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;
 3. podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony i przedłożenia wniosku do rady dyscypliny w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora.

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:

 1. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne rozwiązanie problemu w oparciu o opracowanie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, lub oryginalne dokonanie artystyczne, oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
 2. Rozprawa doktorska może mieć formę:
 • maszynopisu książki,
 • książki wydanej lub
 • spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych,
 • spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
 1. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
 2. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
 3. Za zgodą rady jednostki przeprowadzającej przewód, rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski.
 4. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim.

Wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej

Praca doktorska przygotowana ze spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych:

 1. Rada Wydziału Biologii UJ zaleca aby w skład rozprawy doktorskiej przygotowanej w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów wchodziły co najmniej dwie publikacje oryginalne z listy A wykazu czasopism naukowych.
 2. Zalecana forma rozprawy doktorskiej:
 • Strona tytułowa (dostępna: http://www.wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty)
 • Streszczenie
 • Wstęp zawierający cel, hipotezy, zadania badawcze do 15 stron wydruku
 • Artykuły naukowe
 • Oświadczenia współautorów określające ich indywidualny procentowy wkład i  krótkie merytoryczne uzasadnienie.
 • Dyskusja do 15 stron wydruku
 • Bibliografia wykorzystana we wstępie i dyskusji

 • Kandydat przedkłada promotorowi/promotorom rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim. Jeżeli praca napisana jest w języku polskim, wymagane jest streszczenie tylko w języku angielskim.
 • Promotor/promotorzy przekazuje/-ą rozprawę doktorską oraz streszczenia przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny w formie elektronicznej i w formie papierowej (rozprawę w 4 egzemplarzach) wraz z pisemną opinią/opiniami promotora/promotorów o rozprawie.

W praktyce:

Doktorant składa w Dziekanacie Wydziału Biologii u pracownika ds. administracyjnej obsługi Rady Dyscypliny Nauki biologiczne:

 • rozprawę doktorską w 4 egzemplarzach
 • rozprawę doktorską w formie elektronicznej w 3 egzemplarzach (preferowana CD)
 • oświadczenie* określające jego indywidualny wkład w powstanie pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów - w przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów.
 • oświadczenia wszystkich  współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w powstanie rozprawy doktorskiej - w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna
 • i wyodrębniona część pracy zbiorowej,
 • Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia.
 • pisemną opinię promotora (tj. oświadczenie*, że praca doktorska spełnia wymogi Ustawy (wersja Ustawy, wg. której wszczynany był przewód doktorski) i jest gotowa do przedłożenia recenzentom oraz krótką merytoryczną ocenę pracy wraz z zaakceptowanym streszczeniem rozprawy.)
 • pisemne opinie na temat rozprawy doktorskiej drugiego promotora i kopromotora jeśli tacy zostali powołani
 • oświadczenie* o zgodności złożonych wersji rozprawy doktorskiej.  – w 2 egzemplarzach
 • formularz do Archiwum UJ.

W sytuacji kiedy recenzenci nie zostali powołani na wcześniejszym etapie:

Przewodniczący rady dyscypliny przedstawia radzie wniosek (złożony przez promotora)  o wyznaczenie co najmniej dwóch recenzentów. Rada dyscypliny uchwałą powołuje recenzentów. (Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.)

 

oświadczenie* - nie jest wzorem obowiązującym i stanowi jedynie przykładowe rozwiązanie.

Doktorant może zostać dopuszczony do publicznej obrony rozprawy doktorskiej, jeżeli:

 1. Zdał egzaminy doktorskie
 2. Przedłożył rozprawę doktorską wraz z wymaganymi dokumentami
 3. Otrzymał pozytywne recenzje

Przewodniczący rady dyscypliny przekazuje przewodniczącemu komisji doktorskiej recenzje oraz protokoły egzaminacyjne, a komisja doktorska po zapoznaniu się nimi oraz z rozprawą doktorską i opinią promotora/promotorów podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.

W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia do jej publicznej obrony, komisja doktorska przedstawia radzie dyscypliny projekt stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem, a rada dyscypliny decyduje, czy podziela stanowisko komisji i podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrony.

Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza termin i miejsce publicznej obrony, oraz na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia zawiadamia inne uprawnione jednostki  i zamieszcza ogłoszenie o obronie na stronie internetowej Uniwersytetu.

 • Przewodniczący rady dyscypliny wyznacza termin i miejsce publicznej obrony na co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia, zawiadamia inne uprawnione jednostki, oraz zamieszcza ogłoszenie o obronie na stronie internetowej Uniwersytetu.
 • Publiczna obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej albo rady dyscypliny, w obecności co najmniej połowy składu komisji doktorskiej, w tym przewodniczącego, promotora, drugiego promotora, kopromotora i przynajmniej jednego recenzenta.
 • Publiczna obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
 • Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a w przypadku nieobecności recenzenta, odczytanie recenzji, a następnie otwiera dyskusję.
 • Po zakończeniu dyskusji, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia obrony doktorskiej.

Komisja przygotowuje wniosek do rady dyscypliny o wyróżnienie rozprawy doktorskiej w sytuacji, gdy praca uzyskała pisemne wyróżnienie od co najmniej dwóch recenzentów.

Za przeprowadzenie obrony w zależności od przynależności do danego instytutu odpowiada odpowiednio komisja doktorska:

Instytutu Botaniki

Instytutu Nauk o Środowisku

Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych

 • Rada dyscypliny podejmuje uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Jeżeli został zgłoszony przez komisję doktorską wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, rada dyscypliny podejmuje uchwałę w/w sprawie.