Habilitacje

Obowiązujące przepisy

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1852/1
 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/249/1
 3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/882/1
 4. Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1311/1
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1842/1
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1586/1

Wymogi stawiane kandydatom

Kandydatem ubiegającym się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologii może być osoba, która prócz wymogów ustawowych, powinna spełniać następujące warunki:

 1. Posiada wartościowy dorobek naukowy, w tym przynajmniej kilkanaście publikacji w liczących się międzynarodowych czasopismach naukowych (z listy A MNiSW i/lub z listy Journal Citation Reports);
 2. jest autorem „do korespondencji” w co najmniej 5 publikacjach w liczących się czasopismach międzynarodowych;
 3. jest/była kierownikiem grantu KBN/NCN lub równorzędnych;
 4. odbyła staż zagraniczny
 5. prowadziła różnorodne zajęcia dydaktyczne na dobrym poziomie (według wyników ankiet oraz opinii hospitujących) i pełnił funkcję opiekuna co najmniej 2 magistrantów;
 6. wykazała się popularyzacją nauki (publikacje o charakterze popularno-naukowym, otwarte wykłady itp.);
 7. wykazała się działalnością organizacyjną na rzecz jednostki naukowej;

Warunki 1, 2, 3 i 4 mają zagwarantować samodzielność naukową i finansową, warunku 5, 6 i 7 – wartościowy udział w prowadzeniu dydaktyki.

Wzory Dokumentacji Wniosku Habilitacyjnego